Za odvzem izpita mora imetnik vozniškega dovoljenja doseči 18 ali več kazenskih točk. Za voznika začetnika je to zgolj 7 ali več kazenskih točk. Takšno število kazenskih točk je možno dobiti v več manjših ali enem velikem prekršku. V kolikor smo naredili več manjših prekrškov, se število kazenskih točk posameznih prekrškov sešteva.

Vzrok za začasen odvzem izpita je najpogosteje psihofizično stanje voznika ter prehitra vožnja. V primeru, da ima oseba v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola ali je pod vplivom drog, lahko tej policist prepove nadaljnjo vožnjo ter ji dodeli začasen odvzem izpita. Začasen odvzem izpita se lahko izpodrine s predlogom za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Denarno kazen in število kazenskih točk se izda glede na Zakon o pravilih cestnega prometa. Evidenco kazenskih točk vseh voznikov republike Slovenije vodi Ministrstvo za pravosodje. Ta ob dosegu 18 točk obvesti pristojno okrajno sodišče glede na stalno ali začasno prebivališče imetnika vozniškega dovoljenja, da je ta pridobil 18 kazenskih točk. Na podlagi opozorila sodišče izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Odvzem izpita na kraju prekrška in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Odvzem izpita na kraju prekrška

Če imetnik stori en hujši prekršek, v katerem se mu dodeli 18 točk, policija na podlagi ugotovljenega suma o izvršitvi prekrška vozniku izreče začasni odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved nadaljnje vožnje. Vozniško dovoljenje se osebi odvzame na kraju prekrška. Policija nato obvesti okrajno sodišče in zoper osebo vloži predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja ter obdolžilni predlog za aktualni prekršek.

Odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved vožnje veljata od trenutka začetka postopka (postopek začne policija) pa vse dokler imetnik vozniškega dovoljenja s sodišča ne prejme sklepa, ki odloča o predlogu za začasni odvzem vozniškega dovoljenja. V kolikor sodišče predlog zavrne ali zavrže, se vozniško dovoljenje vrne dotični osebi. Če sodišče sklepu ugodi, začasni odvzem vozniškega dovoljenja velja do izdaje sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Imetnik vozniškega dovoljenja lahko, če meni, da je odločitev sodišča napačna zoper sklep v treh dneh pritoži tako, da vloži ugovor. Ugovor je možen, če je s strani policije ali sodišča prišlo do napake (npr. policija predloži pozitiven test drog, medtem, ko je bila oseba opita). V primeru, da obtožena oseba ugovora ne vloži oziroma je z njim neuspešna, sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja postane pravnomočen.

Ko slednji sklep postane pravnomočen, lahko imetnik vozniškega dovoljenja vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. To lahko stori kadarkoli do pravnomočnega zaključka postopka o prekršku oz. do izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Po pravnomočnost sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja lahko vložimo predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja, pred zaključenim postopkom o prekršku oz. pred izdajo sodbe. Torej predlog lahko vložimo preden sodišče s pravnomočno sodbo odloči o odgovornosti za prekršek imetnika vozniškega dovoljenja. Ta predlog pošljemo na sodišče, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. V kolikor sodba postane pravnomočna, pa lahko vložimo predlog na okrajnem sodišču po stalnem ali začasnem bivališču kršitelja. Temu predlogu mora praviloma biti priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. V kolikor sodišče zdravniškega spričevala ne prejme in v predlogu ni navedeno, kdaj in kje ga bo kršitelj opravljal, lahko sodišče predlog zavrne.

Sodišče lahko po presoji predloga in zdravniškega spričevala zaključi, da začasni odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben. Pri tovrstni oceni upoštevajo pomen in naravo očitane kršitve, kot tudi osebnost voznika, njegove pretekle prekrške in druge posebne primere.

Odločanje o odgovornosti imetnika vozniškega dovoljenja

Sodišče o vloženem obdolžilnem predlogu razsodi in če pride do ugotovitve, da je oseba odgovorna očitanega prekrška, se le tej dodeli predpisano globo od 1.200,00 do 4.000,00 EUR in 18 kazenskih točk (glede na Zakon o pravilih cestnega prometa). Kršitelj lahko zoper sklep vloži ugovor. Če tega ne vloži ali pa je z njim neuspešen, sklep postane pravnomočen.

Pogoj za začasni odvzem izpita je, da obstaja sum, da je oseba storila prekršek za 18 kazenskih točk, zaradi katerih se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega izpita. Pri odločanju o predlogu za začasen odvzem izpita sodišče ne presoja odgovornosti posameznika.

O odgovornosti ter okoliščinah sodišče odloča šele po vloženem predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Odločanje o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja

Ko sodba postane pravnomočna, se v evidenco (vodi Ministrstvo za pravosodje) vpišejo dodeljene kazenske točke. V primeru, da je vozniku dodeljenih 18 ali več točk, kot omenjeno prej, Ministrstvo za pravosodje obvesti pristojno okrajno sodišče, da je oseba dosegla ali presegla število kazenskih točk, ki so pogoj za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Uradna dolžnost sodišča je izvesti nov postopek v katerem izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče dovoljuje pritožbo proti sklepu v nadaljnjih osmih dneh. Če pritožbe proti sklepu ne predložimo ali pa ta ni uspel, sklep postane pravnomočen. V primeru, da sklep postane pravnomočen, lahko v naslednjih 15. dneh vložimo predlog za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Če tovrstnega predloga ne vložimo, 30. dan po pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče izvrši sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (odvzem vozniškega dovoljenja za vedno).

V kolikor imetnik vozniškega dovoljenja zaprosi za odložitev odvzema in sodišče prošnjo sprejme, se osebi izreče odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, kar z drugimi besedami pomeni, da se izreče preizkusna doba od 6 mesecev do 2 let ter se določi program rehabilitacije.

Preberite si tudi:

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja kot opisano zgoraj, lahko pošljemo v 15. dneh po tem, ko je sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja postal pravnomočen.

Po vložitvi predloga za odložitev se prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ne more izvršiti. To pomeni, da do odločitve o predlogu, vozniško dovoljenje ne bo prenehalo veljati. Kot pri začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, je tudi tu za sprejem ali zavrnitev predloga pomembna osebnost imetnika, njegovi pretekli prekrški, stopnja odgovornosti za prekršek, možnost za ponovitev prekrška itd.

Za tovrstno razrešitev so potrebna določena ustrezna dokazila. Sem spada zdravstveno spričevalo, enako kot pri predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Če je to spričevalo podano že pri predlogu za začasno vrnitev, novega dokazila ni potrebno priložiti.

Sodišče o vloženem predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja odloči na podlagi pisnih listin. Imetnik vozniškega dovoljenja po vložitvi predloga po pošti prejme sklep, s katerim sodišče odloči o njegovem predlogu. Sodišče pa ima pri tem postopku pravico dotično osebo poklicati na razjasnitev okoliščin ali narok. Če se naroka ne udeleži, se šteje kot, da je oseba predlog umaknila.

V primeru, da predlog sodišče sprejme, ostane vozniško dovoljenje (začasno) veljavno. Sodišče pa osebi istočasno dodeli dobo od 6 do 24 mesecev, v kateri imetnik vozniškega dovoljenja ne sme storiti hujšega prekrška. Prav tako pa se mora udeležiti različnih rehabilitacijskih programov ali programa varne vožnje. Vrsto programa se izbere glede na zdravniško spričevalo in naravo prekrška. O vključitvi v določen program mora oseba obvestiti sodišče in priložiti ustrezna dokazila.

Pri odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora imetnik vozniškega dovoljenja paziti, da ne stori nobenega hujšega prekrška in da v dodeljenem roku opravi vse dodeljene programe. V kolikor sodišče ugotovi, da so bili pogoji preizkusne dobe kršeni, slednji prekliče odložitev izvršitve. Izvršitev sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja se posledično izvrši in vozniško dovoljenje preneha veljati.

Če se vseh pogojev, ki jih zada sodišče držimo, sodišče najkasneje v 15. dneh po izteku enega leta od poteka preizkusne dobe, izda nov sklep z odločitvijo, da izrečene sankcije o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvršijo. Potemtakem voznik ohrani vozniško dovoljenje. Prav tako pa se izbrišejo vse kazenske točke, razen tiste, ki jih je prejel med preizkusno dobo (manjši prekrški) ali po njej.

Preberite si tudi:

Zaključek

Upamo, da vam je članek pomagal razumeti kakšne so vaše možnosti v slučaju odvzema izpita. V primeru, da imate dodatna vprašanja, le ta postite v komentarjih in potrudili se bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj