Kazalo vsebine

Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola

Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola je urejen v 105. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Zakon v delu, ki ureja vožnjo pod vplivom alkohola oziroma prepoved vožnje vozila v cestnem prometu pod vplivom alkohola in deli voznike na dve glavni skupini in sicer na voznike, ki ne smejo voziti pod vplivom alkohola in voznike, ki to lahko storijo do neke meje.

V kolikor voznik najvišje dovoljene meje prekorači mu policist izreče začasni odvzem vozniškega dovoljenja, voznik pa lahko na sodišče vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in se tako izogne ponovnemu opravljanju vozniškega izpita.

Vozniki, ki ne smejo piti alkohola med vožnjo

V to skupino vznikov spadajo voznik s kategorijami C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe, ali s katerim se prevaža nevarno blago, poklicni voznik, učitelj vožnje, kandidat za voznika, spremljevalec, voznik začetnik ali voznik, ki prevaža skupino otrok.

Zgoraj našteta skupina voznikov, mora za začasni odvzem vozniškega dovoljenja prejeti 7 ali več kazenskih točk. Toliko kazenskih točk lahko voznik prejme zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kjer je je napihal več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (ali mg/l). V tem primeru prejme 8 ali več kazenskih točk in sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja.

Kazni za to skupino so sledeče:

 • do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 300 eurov in 4 kazenske točke;

Od tukaj dalje policist vozniku izreče tudi prepoved nadaljnje vožnje, ter začasni odvzem vozniškega dovoljenja:

 • več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 600 eurov in 8 kazenske točke;
 • več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 900 eurov in 16 kazenske točke;
 • več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 1200 eurov in 18 kazenske točke;

Vozniki, ki smejo piti alkohol med vožnjo

Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica bi lahko bila nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.

Kazni za to skupino so sledeče:

 • do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka in kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu, 300 eurov in 4 kazenske točke;
 • več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 600 eurov in 8 kazenske točke;
 • več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 900 eurov in 16 kazenske točke;

Od tukaj dalje policist vozniku izreče tudi prepoved nadaljnje vožnje, ter začasni odvzem vozniškega dovoljenja (lahko tudi pridržanje do streznitve):

 • več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 1200 eurov in 18 kazenske točke;

Odstopanje naprave in mnenje Inštituta za za sodno medicino (ISM)

Primer kjer je na primer ob pravilni uporabi indikator alkohola oziroma alkotest pokazal vrednost 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. To pomeni, da je imel preizkušanec najmanj 0,69 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, upoštevajoč odstopanje naprave in mnenje Inštituta za medicinsko sodobno sodstvo (ISM):

 • +/- 0,05 mg/l od 0,06 mg/l do vključno 0,50 mg/l,
 • +/- 0,08 mg/l od 0,51 mg/l do vključno 0,90 mg/l,
 • +/- 0,12 mg/l od 0,91 mg/l do vključno 1,40 mg/l,
 • +/- 0,15 mg/l od 1,41 mg/l do vključno 1,80 mg/l,
 • +/- 0,20 mg/l od 1,81 mg/l do vključno 2,00 mg/l,
 • +/- 0,35 mg/l nad 2,01 mg/l.

Začetek postopka o prekršku

Postopek preizkusa z elektronskim alkotestom še ni postopek o prekršku, temveč gre za postopek, ki ga izvajajo policisti v okviru izvrševanja svojih pooblastil,  v katerem se preverja psihofizično stanje udeležencev prometa in v katerem so vsi vozniki dolžni sodelovati. Postopek o prekršku pa se začne šele, če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik večjo koncentracijo alkohola v organizmu kot dovoljuje zakon.

Preverjanje psihofizičnega stanja z elektronskim alkotestom

Policist lahko odredi preizkus z elektronskim alkotestom vsakemu vozniku. Slednje ne pomeni nič drugega, kot da bo vsak voznik, ki ga bo kontrolirala policija moral opravljati alkotest, ne glede na to ali je, ali ni, vozil pod vplivom alkohola oziroma storil kakšen prekršek. Alkotest je sicer obvezen samo v primeru prometne nesreče.

Pred opravljanjem alkotesta mora policist voznika opozoriti na to, da pred opravljanjem alkotesta vsaj 15 minut prej ni pili alkoholnih pijač in da vsaj 5 minut prej ni kadili. Vsem voznikom svetujemo, da si vzamejo teh 15 minut preden opravijo alkotest in se v tem času nadihajo svežega zraka.

Voznik, ki ima v organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, mu policist prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku začasno odvzame vozniško dovoljenje, zoper druge udeležence, ki so očitno pod vplivom alkohola in ovirajo ali ogrožajo promet, pa sme odrediti ukrepe, s katerimi jim onemogoči oviranje ali ogrožanje cestnega prometa.

Zavrnitev alkotesta oziroma preverjanja psihofizičnega stanja

Policist vozniku ki navaja zdravstvene razloge za zavrnitev opravljanja alkotesta izjemoma odredi strokovni pregled. Strokovni pregled lahko policist odredi tudi če se alkotest ne opravi po navodilih proizvajalca.

Voznik, ki brez upravičenega razloga zavrne preizkus z elektronskim alkotestom mu policist prepove nadaljnjo vožnjo, ter začasno odvzame vozniško dovoljenje. Posledično voznik prejme 18 kazenskih točk, zato mu bo sodišče v nadaljevanju postopka izreklo tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Strinjanje z rezultatom elektronskega alkotesta

Voznik, ki se z rezultatom zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti strinja, le tega podpiše, ter sprejme globo in kazenske točke predpisane za posamezno količino ugotovljenega alkohola v izdihanem zraku.

Elektronski alkotest je res le indikator in ne merilna naprava, vendar zakon dovoljuje njegovo uporabo in se v primeru, če se voznik z rezultatom strinja in zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti brez pripomb podpiše, strinja da je vozil pod vplivom alkohola v količini ki je bila ugotovljena z elektronskim alkotestom.

Nestrinjanje z rezultatom elektronskega alkotesta

Prekrškovni organ mora vozniku, ki je ustavljen dati možnost, da se seznani z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti in mu omogočiti, da rezultatu tega preizkusa oporeka in da svoje nasprotovanje rezultatu izrazi ne le neposredno po opravljenem preizkusu, temveč tudi kasneje, torej takoj potem, ko se je seznanil z vsebino zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti (VSRS IV Ips 35/2017).  

Vozniku, ki je opravil preizkus z alkotestom, ugotovljenemu rezultatu pa oporekal, je policist dolžan odrediti preizkus z etilometrom ali strokovni pregled. Če zdravnik ugotovi, da je voznik pod vplivom alkohola, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo in začasno odvzame vozniško dovoljenje.

Strokovni pregled

Strokovni pregled vključuje zdravniški pregled za ugotavljanje znakov motenj v vedenju, ter odvzem vzorcev krvi, urina ali drugih tekočin za preverjanje prisotnosti alkohola. Obseg odvzema vzorcev se prilagodi potrebam preiskave. Zdravnik izda pisno mnenje, vzorci pa gredo v analizo v pooblaščeno ustanovo ali laboratorij. Analiza mora biti končana v 15 dneh.

Zaključek postopka o prekršku

Prekrškovni organ zaključi postopek o prekršku tako da sestavi zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti, ki predstavlja javno listino in je kot tak dokaz o poteku postopka in danih izjavah, razen tistih delov zapisnika, h katerim je voznik dal pripombo, da niso pravilno sestavljeni.

Policist lahko pridrži voznika ki ima v organizmu več kot 0,52 mg/l, ki odkloni alkotest ali strokovni pregled. Pridržanje lahko traja od 6 do največ 12 ur, policist pa lahko odloči, da pridržanja ne odredi, če je mogoče na drug način preprečiti udeležbo voznika v cestnem prometu, ob upoštevanju objektivnih in subjektivnih okoliščin (voznik pokliče taxi…).

Stranske kazni za vožnjo pod vplivom alkohola

Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola je najstrožja kazen, druge kazni ali stranske sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola pa so poleg globe lahko tudi odvzem vozniškega dovoljenja za 24 ur, prepoved nadaljnje vožnje in pridržanje do streznitve

Odvzem vozniškega dovoljenja za 24 ur

V primeru, da je vozniško dovoljenje odvzeto zaradi vožnje pod vplivom alkohola, a za prekršek ni predpisan redni sodni postopek, se vozniško dovoljenje vrne vozniku po preteku 24 ur od odvzema. V primerih začasnega odvzema zaradi drugih razlogov se vozniško dovoljenje vrne po določenem postopku, ki ga ureja zakon o prekrških. Voznik, ki mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja, lahjo policist zaseže vozilo, če voznik z vožnjo nadaljuje.

Pridržanje do streznitve

Policist lahko pridrži voznika, ki je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, če obstaja nevarnost, da bo še naprej storil prekrške. Pridržanje je dovoljeno, dokler se voznik ne iz trezni oziroma ni sposoben obvladovati svojega ravnanja, vendar največ 12 ur. Policist lahko tudi odredi pridržanje v takšnem primeru.

Oseba, ki je pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi, je tista, pri kateri je to ugotovljeno z uporabo tehničnih sredstev ali naprav, ali pa iz njenega videza, ravnanja, psihofizičnega stanja in drugih okoliščin izhaja, da ni zmožna obvladovati svojega ravnanja.

Kdaj lahko policist pridrži voznika

Policist lahko pridrži voznika v primerih, ko ugotovi, da je alkohol v organizmu presežen v predpisanih vrednostih, to je več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prav tako lahko pridržanje odredi, če voznik odkloni preizkus alkoholiziranosti ali strokovni pregled, ter tudi, ko voznik oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola in ne želi sodelovati pri nadaljnjih preizkusih, kot je preizkus z etilometrom ali strokovni pregled.

Kdaj policist ne sme pridržati voznika

Policist ne sme odrediti pridržanja voznika, če je mogoče na drug način preprečiti njegovo udeležbo v prometu. Pri odločanju o tem se upošteva med postopkom ugotovljene objektivne in subjektivne okoliščine, še posebej ravnanje voznika med postopkom, ter ugotovljeno količino alkohola.

Za ustrezen način preprečevanja udeležbe voznika v cestnem prometu se lahko šteje, če se vozniku začasno zaseže vozilo, če je kraj postopka neposredno pred objektom, kjer voznik biva in če voznik verjetno izkaže, da je namenjen tja in da ne bo nadaljeval z vožnjo. Prav tako se lahko šteje za ustrezno, če je zagotovljen prevoz voznika na naslov, kjer dejansko biva, na primer taxi, prijatelj ali družinski član.

Zaključek

Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola je resen problem zato voznikom svetujemo, da se pred in med vožnjo izogibajo uživanju alkohola, saj je odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola najpogostejši vzrok za začasni odvzem vozniškega dovoljenja s strani prekrškovnih organov.

Meja za odvzem je, ko voznik napiha 0,52 ali več miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Začetniki in poklicni vozniki pa že pri 0,24 mg/l. Ostanite pozorni na svoje psihofizično stanje in, če ste ustavljeni zaradi preverjanja alkoholiziranosti, sodelujte z organi pregona.

V primeru, da vam je odvzeto vozniško dovoljenje, upoštevajte predpisane postopke za vrnitev le-tega, ter se izognite ponovnemu opravljanju vozniškega izpita. Pomembno je, da spoštujete cestnoprometne predpise in ravnanje policistov ter se izogibate situacijam, ki bi vodile do odvzema vozniškega dovoljenja. Vaša odgovorna vožnja prispeva k večji varnosti na cestah.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj