Odgovor na vprašanje “Prometna nesreča s pobegom – Kakšne so posledice in rešitve?” vam bomo podali na podlagi konkretnega primera. Na kratko bomo predstavili posledice, ki čakajo kršitelja s strani policije, sodišča in zavarovalnic, ter kakšne rešitve obstajajo, kadar kršitelj zagreši prometno nesrečo in zapusti kraj nesreče, policija pa ugotovi kršiteljevo identiteto.

Opis dejanskega stanja in dokazi

Policista policijske postaje Radlje ob Dravi sta bila s strani PU Celje napotena na kraj
prometne nesreče s pobegom, ki se je pripetila zunaj naselja. Opisano prometno nesrečo je na PU Celje telefonsko naznanil oškodovanec, ki je bil v prometni nesreči udeležen kot sopotnik v poškodovanem vozilu. Ker je povzročitelj prometne nesreče odpeljal s kraja prometne nesreče ne da bi na kraju oškodovanemu nudil svoje podatke (ime in priimek, naslov, št. zavarovalne police in registrsko številko), ter s posredovanjem podatkov omogočil naknadno ugotavljanje dejstev.

Policista sta po prejetem obvestilu takoj odpeljala v smeri prometne nesreče, kjer jima je nasproti pripeljal povzročitelj prometne nesreče. Policista sta pričela slediti povzročitelju, ki je pobegnil s kraja prometne nesreče in ga pričela ustavljati z uporabo modrih luči, ter kratkim zvočnim signalom. Voznik se je ustavil, pri pregledu listin pa je bila ugotovljena identiteta povzročitelja prometne nesreče, ki je imel veljavno vozniško dovoljenje. V nadaljnjem postopku je bilo med ogledom vozila ugotovljeno, da je vozilo poškodovano po pokrovu motorja, sprednjem braniku, sprednjem levem in desnem žarometu ter sprednjem desnem in levem blatniku.

Med obravnavanja prometne nesreče s pobegom, je povzročitelj prometne nesreče v postopku kazal očitne znake alkoholiziranosti, ki so se izražali v motnem pogledu, zadahu po alkoholu in opotekajoči hoji, zato mu je bil odrejen alkotest (preberi tudi članek Alkotest – Osnovni nasveti), ki je po pravilni uporabi pokazal rezultat 1.13 miligramov alkohola v Iitru izdihanega zraka, kar ob  upoštevanju odstopanja naprave in ob upoštevanju mnenja ISM pomeni, da je imel preizkušanec najmanj 1.03 mg alkohola v litru izdihanega zraka.

Policist je v postopku o prekršku, zoper storilca ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 113.a člena Zakona o prekrških (ZP-1), za začasno odvzem vozniškega dovoljenja, saj je storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk).

Kršitelju je bila prepovedana nadaljnja vožnja, ter mu ob vročitvi potrdila o izrečeni prepovedi nadaljnje vožnje. Kršitelju je bil tudi ustno seznanjen z opozorilom o učinku in trajanju začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in morebitnimi posledicami nespoštovanja le tega (Odvzem vozila,…) Med obravnavanjem prometne nesreče, je po kršitelja prišel sorodnik, ki je poskrbel za vinjenega voznika in poškodovano vozilo, zato zoper njega pridržanje ni bilo odrejeno, zato ker je iz opisanih okoliščin bilo mogoče sklepati, da z vožnjo ne bo nadaljeval.

Prometna nesreča s pobegom - Kakšne so posledice in rešitve?

Policija

Posledice prometne nesreče s pobegom iz strani policije so, začasni odvzem vozniškega dovoljenja in izrečena prepoved nadaljnje vožnje. Začasno odvzeto vozniško dovoljenje bo skupaj s predlogom za začasni odvzem vozniškega dovoljenja poslano pristojnemu okrajnemu sodišču v roku 5 dni od storitve prekrška.

Opozorilo o učinku in trajanju začasnega odvzema vozniškega dovoljenja

Odvzem vozniškega dovoljenja ima učinek prepovedi vožnje motornega vozila tistih vrst in kategorij, za katere je storilec imel dovoljenje ko je storil prekršek.Prometna nesreča s pobegom - Kakšne so posledice in rešitve?

Odvzem vozniškega dovoljenja, ki ju na kraju prekrška izreče policist učinkujeta takoj in veljata do vročitve sklepa sodišča o predlogu za začasni odvzem vozniškega dovoljenja obdolžencu oz. kršitelju. Zoper potrdilo o začasno odvzetem vozniškem dovoljenju ni pravnega sredstva, kar pomeni da se na potrdilo ni možno pritožiti.

Pomembno opozorilo

Storilec prekrška, ki bo kljub začasno odvzetem vozniškem dovoljenju ali izrečeni prepovedi nadaljnje vožnje ponovno zaloten pri vožnji motornega vozila, mu bo motorno vozilo v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) začasno zaseženo.

Sodišče

Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, obdolžilni predlog in vabilo na zaslišanje

Sodišče po prejemu predloga policije za začasni odvzem vozniškega dovolejnja izda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ki ga pošlje obdolžencu oz. kršitelju, ter poziv za plačilo sodne takse v znesku 30,00 EUR. Sodišče obdolženca oz. kršitelja v sklepu obvesti tudi o pogojih za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Skupaj s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, obdolženec prejme tudi obdolžilni predlog in vabilo na zaslišanje. Več si lahko preberete v članku Kako se pripraviti na zaslišanje obdolženca pri sodniku za prekrške).

Sodba v imenu ljudstva

Po zaključenem postopku, ko je kršitelj že lahko vložil predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in najverjetneje tudi že prejel sklep o vrnitvi začasno zaseženega vozniškega dovoljenja, ter se udeležil zaslišanja, mu sodišče izda tudi sodbo v imenu ljudstva.

Sodišče v sodbi praviloma razsodi, da je kršitelj kriv očitanih prekrškov, ter določi globo, ki je v konkretnem primeru 1.200,00 EUR in 18 Kazenskih točk (KT) za vožnjo pod vplivom alkohola in 1.200,00 EUR, ter 18 KT za zapustitev kraja prometne nesreče.

Plačilo globe, plačilo na obroke in predlog za nadomestitev globe z opravljanje družbeno koristnih del (DKD)

Kršitelj mora plačati globo v roku 30 dni po pravnomočnosti sodbe, lahko pa v tem rokuPrometna nesreča s pobegom – Kakšne so posledice in rešitve 3 predlaga plačilo globe na obroke. Če globa v tem roku ni plačana, jo sodišče prisilno izterja. Kršitelj lahko najkasneje v roku 8 dni po poteku roka za plačilo globe, sodišču predlaga, da se globa nadomesti z opravo določenih nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti, sicer se globa prisilno iztirja.

Za plačilo na obroke lahko kršitelj zaprosi na zaslišanju in/ali da pred iztekom roka za plačilo vloži predlog za nadomestitev globe z opravljanje družbeno koristnih del (DKD).

Sodna taksa oz. stroški postopka na sodišču

Kršitelj mora na podlagi Zakona o prekrških plačati tudi sodno takso po Zakonu o sodnih taksah in sicer po tarifni številki 8111 v višini 10% zneska globe (v tem primeru 2.400,00 EUR globe x 10% = 240,00 EUR) in po tarifni številki 8114 v višini 50,00 EUR za izrek stranske sankcije. Sodno takso je potrebno plačati v roku 30 dni od pravnomočnosti sodbe sicer se prisilno izterja.

Pravni pouk

Zoper sodbo lahko kršitelj, ali njegov zakoniti zastopnik oz. zagovornik vloži ugovor v osmih dneh od vročitve sodbe. Ugovor mora obsegati opravilno številko (npr.: PR 1529/2016, EPVD 111/2016,…) in podpis vložnika. Hkrati z ugovorom lahko kršitelj poda pisni zagovor, v katerem mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo mogel več uveljavljati ali zahtevo, da ga sodišče zasliši.

Kršitelj se ni dolžan zagovarjati, niti odgovarjati na vprašanja, če pa se zagovarja, se ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati odgovornost za prekršek. V primeru, da obdolženec ne poda pisnega zagovora, niti zahteva zaslišanja, bo sodišče odločilo brez njegovega zaslišanja. Ugovor se lahko vloži pisno v 2 izvodih pri Okrajnem
sodišču, ki je izdalo sodbo.

Zavarovalnica in regresni zahtevek

Zapustitev kraja nesreče ima lahko zelo hude posledice, ki lahko dolgoročno negativno vplivajo na življenje. V primeru smrti udeleženca ali invalidnine je lahko regresni zahtevek zavarovalnice zelo visok in ga mora kršitelj v celoti kriti sam. Statistika pravi da policija odkrije 70% kršiteljev, ki pobegnejo, zato kršitelju pobeg nikakor ne koristi.

V konkretnem primeru, bo zavarovalnica krila škodo oškodovancem. Po zaključenem postopku pa bo celotni znesek vseh izplačanih odškodnin terjala od kršitelja.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj