Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Sodišče izda vozniku prekrškarju, ki je dosegel ali presegel 18 kazenskih točk, sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče mora sklepu za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja v obrazložitvi navesti za vsak posamezni prekršek, s katero kategorijo motornih vozil je bil prekršek storjen, opravilno številko primera, kdaj je bil prekršek storjen, kdaj je prekršek postal pravnomočen, kateri organ je odločbo izdal in koliko kazenskih točk je voznik s storitvijo prekrška prejel.

Sodišče izda vozniku ki je dosegel ali presegel 18 kazesnki točk, sklep za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja !

Postopek in vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja vozniškega dovoljenja

Postopek za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se lahko začne samostojno (ko voznik doseže ali preseže 18 KT) ali pa je nadaljevalni postopek, po postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja (kadar voznik doseže ali preseže 18 KT z enim prekrškom ali če stori prekrek v steku in skupaj doseže ali preseže 18 KT).

V obeh primerih mora voznik vložiti predlog za odložitev izvršitve prenehanja vozniškega dovoljenja. Voznik mora sodišču skupaj s predlogom posredovati tudi zdravniško spričevalo, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Na podlagi česa sodišče predlogu ugodi

Pri odločanju o predlogu igra pomembno vlogo osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnja njegove odgovornosti za prekršek, ter okoliščine v katerih je storil prekršek. Sodišče na tej podlagi in na podlagi zdravniškega spričevala oceni ali bo predlogu ugodilo ali ne. Za ugotovitev vseh okoliščin lahko sodišče razpiše tudi narok za zaslišanje. Če se voznik na vabilo ne odzove, bo sodišče sklepalo da je predlog umaknjen.

Sodišče predlogu ugodi na podlagi zdravniškega spričevala, osebnosti storilca, njegovem obnašanju, ter teži storjenega prekrška !

Zato je kvaliteta predloga bistvenega pomena za uspešnost postopka !

Preizkusna doba in hujši prekršek

Sodišče sme vozniku oziroma storilcu prekrška izvršitev te sankcije odložiti pod pogojem, da voznik v času od 6 mesecev do 2 let (preizkusna doba) ne stori hujšega prekrška.

Za hujši prekršek šteje vsak prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh (3) kazenskih točk ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Preizkusna doba traja od 6 mesecev do 2 let !

Hujši prekršek je vsak prekršek, ki ima stransko sankcijo 3 ali več kazenskih točk !

Predložitev dokazila o vključitvi v ustrezen program rehabilitacije

V izreku sklepa sodišče naloži storilcu tudi obveznost, da v roku, ki ni daljši od 15 dni od pravnomočnosti sklepa oziroma prejema pravnomočnega sklepa, predloži dokazilo o vključitvi v ustrezen rehabilitacijski program z navedbo imena in naslova izvajalca pooblaščenega po zakonu o voznikih. Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zadrži izvršitev sankcije do odločitve o predlogu.
Dokazilo je potrebno sodišču predložiti v roku 15 dni od prejema sklepa !

V postopku o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ne pride do prenehanja veljavnosti vozniške, če je predlog vložen pravočasno. To pomeni, da ima voznik ves čas postopka veljavno vozniško dovoljenje in se lahko normalno vozi cel čas postopka.

Dokončna odločitev o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti in izbris kazenskih točk

Če sodišče ugotovi, da kršitelj v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s sklepom, ki ga bo sodišče izdalo po uradni dolžnosti po poteku enega leta od poteka preizkusne dobe, določi, da se prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši. Po pravnomočnosti dokončne odločitve se bodo kršitelju izbrisale vse kazenske točke.

V kolikor boste hujši prekršek prekršek storili, bo sodišče sklep o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja preklicalo, to pa pomeni da boste izgubili vozniško dovoljenje. Popolnoma enako velja za NUJNA OPRAVILA.

2 letno obdobje po poteku preizkusne dobe

Dobro je tudi vedeti da v obdobju 2 let po poteku preizkusne dobe ne smete doseči 18 kazenski točk, saj je z uveljavitvijo zadnje spremembe Zakona o prekrških začela veljati nova določba, ki v tem obdobju prepoveduje ponovitev postopka za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Slednje pomeni da postopek odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni dovoljeno, če ne pretečeta dve leti od konca zadnje preizkusne dobe ali drugače, v tem času lahko dosežete 17 kazenskih točk, drugače boste vozniško dovoljenje dokončno obdržali če pa to mejo presežete boste ob vozniško dovoljenje.

3 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj