Zahteva za sodno varstvo je pravno sredstvo, ki je predvideno po Zakonu o prekrških, kadar se v postopku o prekršku izda v hitrem postopku Odločba o prekršku ali Plačilni nalog, razen kadar se postopek o prekršku začne zaradi kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu. Takrat Zahteva za sodno varstvo ni dovoljena, kršitelj pa ima pravico do Ugovora zoper plačilni nalog v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga.

Kdo lahko vloži in kdaj se lahko vloži Zahteva za sodno varstvo?

Zahtevo za sodno varstvo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik oz. zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov. Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od vročitve odločbe o prekršku ali plačilnega naloga in se vloži pisno pri pristojnem prekrškovnem organu.

Zahteva za sodno varstvo, kadar je vložena pravočasno, zadrži izvršitev odločbe o prekršku ali plačilnega naloga. V postopku z zahtevo za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe pritožbenega postopka v rednem sodnem postopku in ni mogoče izdati sodbe brez obrazložitve.

Kdaj je potrebna napoved zahteve za sodno varstvo?

Kadar je izdana pisna odločba o prekršku, ki se izda v primerih:

 • če predpis, ki določa prekršek, poleg globe predpisuje obvezen odvzem predmetov;
 • če je treba odvzeti premoženjsko korist;
 • če prekrškovni organ namesto globe izreče opomin;
 • če prekrškovni organ izreče globo, ki je višja od najnižje predpisane mere globe;
 • če je za prekrške s področja davkov, trošarin in carin ter javnega naročanja predpisana globa v večkratniku ali v odstotku od davka, trošarine ali carine, ki bi jo bilo treba plačati, ali od vrednosti predmeta oziroma naročila, v zvezi s katerim je bil storjen prekršek;
 • za prekrške s področja varstva konkurence, deviznega poslovanja in bančništva;
 • v primeru kršitev za najhujše kršitve s področja varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja varstva kulturne dediščine, s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij, s področja socialnega varstva, s področja davkov, trošarin, carin, financ, javnega naročanja, varstva konkurence, državnih blagovnih rezerv in omejevalnih ukrepov za posamezne prekrške, katerih narava je posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v drugem in tretjem odstavku tega člena;

Vsebina in razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo

Zahteva za sodno varstvo in kako jo napisati 3Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati navedbo sodbe, proti kateri je podana, razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se razveljavi ali spremeni in pritožnikov podpis.

Razlogi za izpodbijanje odločbe o prekršku ali plačilnega naloga z zahtevo za sodno varstvo so:

Prekršena materialna določba tega zakon:

 • ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdolženca začet postopek, prekršek;
 • ali so podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost za prekršek;
 • ali so podane okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku, zlasti pa ali je pregon za prekršek zastaral in ali je o zadevi že pravnomočno odločeno;
 • ali je bil glede prekrška, ki je predmet obdolžilnega predloga uporabljen predpis, ki se ne bi smel uporabiti;
 • ali je bila z odločitvijo o sankcijah ali odvzemu premoženjske koristi prekoračena pravica, ki jo ima po zakonu sodišče in/ali
 • so bile prekršene določbe o vštetju pridržanja ali pripora.

Če je bila storjena kršitev določb postopka, ker storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku, ker so bile kršene določbe o uporabi jezika v postopku, ker izrek odločbe ni razumljiv ali je sam s seboj v nasprotju ali ker odločba nima vseh predpisanih sestavin;

Zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pri čemer se smejo v zahtevi za sodno varstvo navajati nova dejstva in predlagati novi dokazi le, če vlagatelj zahteve za sodno varstvo izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v hitrem postopku;

 • Dejansko stanje je zmotno ugotovljeno, če je kakšno odločilno dejstvo zmotno ugotovljeno, ali če je iz ugotovljenih dejstev napravljen nepravilen sklep.
 • Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če kakšno odločilno dejstvo sploh ni bilo ugotovljeno.

Če se odločba opira na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona ne more opirati, ali ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

Zaradi izrečenih sankcij, odvzema premoženjske koristi in stroškov postopka in odločitve o premoženjskopravnem zahtevku.

Oblika zahteve za sodno varstvo in kam jo moramo vložiti

Zahtevo za sodno varstvo vložimo vedno pri prekrškovnem organu, ki je izdal odločbo o Zahteva za sodno varstvo in kako jo napisati 2prekršku ali plačilni nalog. Oblika zahteve za sodno varstvo ni predpisana, pomembno pa je da ima vse potrebne sestavine, ki smo jih že opisali zgoraj.

Za vas objavljamo tudi “Zahteva za sodno varstvo – Enostavni obrazec in navodila“, ki ga lahko smiselno izpolnite in zahtevo za sodno varstvo tudi vložite.

Nedovoljeno ali prepozno zahtevo za sodno varstvo prekrškovni organ zavrže s sklepom. Kadar je zahteva za sodno varstvo nepopolna, vas prekrškovni organ lahko pozove k dopolnitvi. Če prekrškovni organ ugotovi, da je zahteva pravočasna in utemeljena, odločbo o prekršku odpravi in ustavi postopek ali jo nadomesti z novo odločbo. V primerih ko prekrškovni organ zahteve za sodno varstvo ne odpravi ali nadomesti z novo odločbo, jo mora skupaj z vsemi prilogami posredovati na sodišče.

Sodna taksa v postopku o zahtevi za sodno varstvo

Postopek o zahtevi za sodno varstvo predvideva tudi plačilo sodne takse, takrat ko s postopkom ne uspemo. Zato je zelo dobro, da v takšnem primeru poznamo tudi finančne posledice. Kadar zahtevo za sodno varstvo sodišče zavrže, vas bo to stalo dodatnih 50,00 EUR, če jo zavrnejo pa od 50,00 EUR naprej. Ker živimo v Sloveniji pa je zakonodajalec poskrbel, da boste plačali sodno takso tudi za izrek opomina v znesku 30,00 EUR

Postopek o zahtevi za sodno varstvo

Tarifna številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

8.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje

8211

Zavrženje zahteve za sodno varstvo

50 EUR

8212

Zavrnitev zahteve za sodno varstvo

glede na izrečeno ali odpuščeno sankcijo za prekršek po tarifnih številkah 8111 do 8115

8213

Umik zahteve za sodno varstvo pred razpisom naroka za ustno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe

20 EUR

8.2.2 Pritožbeni postopek

8221

Zavrženje pritožbe zoper sodbo ali sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena ali zavržena

30 EUR

Postopek pred sodiščem prve stopnje - Redni sodni postopek

8111

Izrek globe

10 odstotkov  zneska globe

– najmanj 40 EUR

– največ 10.000 EUR

8112

Izrek opomina

30 EUR

8113

Izrek vzgojnega ukrepa

30 EUR

8114

Izrek ene ali več stranskih sankcij

 

Taksa po tarifni številki 8111, 8112 ali 8113 se poviša za dodatnih

 

 

50 EUR

8115

Odpustitev globe in drugih sankcij

20 EUR

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj