V tem članku vam bomo pokazali kako izgleda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja na 1. strani praviloma vsebuje osnovne podatke o sodišču, sodniku, kršitelju, osnovne podatke o vrsti postopka, ter datum. Torej Kako izgleda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja? Izgleda nekako tako:

Kako izgleda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja?

1. Stran sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja:

SKLEP

Okrajno sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, je po sodnici svetnici Sodnica Svetnica,

v zadevi o prekršku zoper obdolženega: Janez Nisemkriv,

po obdolžilnem predlogu Policijske postaje Slovenska Bistrica, številka 2240-
72151/2017/8 (3F6P4-0599) z dne 09.12.2017

zaradi prekrška po tretjem odstavku 106. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP),

o predlogu prekrškovnega organa, za začasni odvzem vozniškega dovoljenja obdolženemu
dne

30. februarja 2016

2. Stran sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja:

Nadalje vsebuje dejstva o tem kaj je sodišče odločilo (sklenilo), ter v nadaljevanju tudi obrazložitev, pravni pouk in navodila kako napisati Predlog o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

SKLENILO:

 1. Obdolženemu Janezu Nisemkriv, EMŠO 26139, rojenemu dne 56.58.8547 v Mariboru, državljanu Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem Lešnik pod sodiščem, Modra ulica 1, se začasno odvzame vozniško dovoljenje serijska številka P64, številka vpisa v register voznikov motornih vozil 87, izdano dne 25.46.2018 pri Upravni enoti Ljubljana in prepove nadaljnja vožnja motornega vozila za vse vrste in kategorije, za katere je imel vozniško dovoljenje na dan 78.98.2254, ko je bil storjen prekršek, zaradi katerega je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje.
 2. Začasni odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved vožnje motornega vozila začne učinkovati z vročitvijo sklepa in velja za čas, dokler traja postopek, vendar najdlje za toliko časa, kot je določeno po Zakonu o voznikih (v nadaljevanju ZVoz) za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja, in se izvrši z vpisom v evidenco izdanih vozniških dovoljenj. Če bo storilcu pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, traja začasni odvzem do izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma do odločitve o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
 3. Čas, za katerega je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma prepovedana vožnja motornega vozila, se obdolžencu všteje v izrečeno sankcij o prepovedi vožnje motornega vozila B kategorije ali v čas, v katerem lahko ponovno pridobi vozniško dovoljenje, ki mu je zaradi sklepa ali sodbe prenehalo veljati.
 4. Obdolžencu se za sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odmeri sodna taksa v višini 30,00 EUR (trideset evrov), o plačilu katere bo odločeno s sodbo.

Obrazložitev sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja:

OBRAZLOŽITEV:

 1. Pri tukajšnjem sodišču je Policijska postaja zoper obdolženega vložila obdolžini predlog s predlogom za začasni odvzem vozniškega dovoljenja številka 2240 z dne 56.89.9878, zaradi prekrška po ZPrCP pri čemer je za prekršek predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk, za kar se po zakonu obdolženemu izreče, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 2. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa je ugotovila, da je podan utemeljen sum, da je obdolženec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek po ZPrCP, zato mu je prepovedala nadaljnjo vožnjo motornega vozila in odvzela vozniško dovoljenje, ter mu o tem izdala potrdilo.
 3. Skladno z določili ZP-1, mora prekrškovni organ, če je podan utemeljen sum, da je storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti
  vozniškega dovoljenja, v 5 dneh od ugotovitve prekrška in storilca predlagati sodišču, da obdolženemu začasno odvzame vozniško dovoljenje, pooblaščena uradna oseba, ki na kraju prekrška ugotovi, da so podani navedeni pogoji, pa obdolžencu takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu odvzame vozniško dovoljenje, ter mu o tem izda potrdilo, vozniško dovoljenje pa s predlogom za odvzem pošlje sodišču. Nadalje je določeno, da sodišče o predlogu za začasni odvzem vozniškega dovoljenja odloči s sklepom, ki ga mora odpraviti najpozneje v 8 dneh od prejema zadeve, pri odločanju o predlogu pa se omeji na presojo izpolnjevanja pogojev za odvzem.Kako izgleda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja-
 4. Glede na to, da je bil prekršek storjen dne 65.58.5234 in je prekrškovni organ predlog pri sodišču vložil 65.47.8547 (datum prekrška + največ 5 dni), sodišče ugotavlja, da je predlog prekrškovnega organa pravočasen.
 5. Iz obdolžilnega predloga izhaja, da je obdolženec storil prekršek po ZPrCP s tem, ko je dne 65.45.52147 ob 20.25 uri vozil osebni avtomobil znamke BMW, tip 321, registrska številka MI TG-710, v naselju Poljčane, po cesti, iz smeri Poljčan proti Mariboru, kjer je bil ustavljen in kontroliran v bližini stavbe Poljčane 2. Opravljen je bil postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, opravljen je bil tudi preizkus z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, ki je bil pozitiven. Navedeno izhaja tudi
  iz priloženega zapisnika številka 2240 z dne 25.25.5252, ki ga je obdolženec podpisal brez pripomb, iz česar je zaključiti, da je obdolženec vozil pod vplivom prepovedanih drog in s tem kršil določila ZPrCP.
 6. Obdolžilnem predlogu je prekrškovni organ priložil zapisnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, potrdilo o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja in izrečeni prepovedi nadaljnje vožnje, odredbo za odreditev strokovnega pregleda in originalno vozniško dovoljenje obdolženca.
 7. Sodišče je pred odločitvijo o predlogu pridobilo podatke o vozniškem dovoljenju obdolženega in prebralo obdolžilni predlog s prilogami ter ostale listine v spisu.
 8. Iz pridobljenih podatkov o vozniškem dovoljenju za obdolženca izhaja, da je obdolženec imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega Upravni enoti, za kategorije motornih vozil B, BI in G.
 9. Po preučitvi predloga za začasni odvzem vozniškega dovoljenja sodišče ugotavlja, da je predlog prekrškovnega organa za začasni odvzem utemeljen, saj s strani obdolženega podpisan zapisnik o o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, iz katerega izhaja, daje bil opravljen preizkus z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, ki je bil pozitiven, potrjuje obstoj utemeljenega suma storitve prekrška po ZPrCP, za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk, to je v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, kakor ugotavlja tudi, da je obdolženec imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja.
  Odvzem vozniškega dovoljenja - Priprava na zaslišanje
  Odvzem vozniškega dovoljenja – Priprava na zaslišanje
 10. Upoštevaje vse navedeno je sodišče na podlagi ZP-1 odločilo, kakor izhaja iz izreka tega sklepa, pri čemer se je pri odločanju omejilo zgolj na presojo izpolnjevanja pogojev za začasni odvzem vozniškega dovoljenja in obdolžilnega predloga prekrškovnega organa še ni presojalo po vsebini, kar bo storilo v rednem sodnem postopku.
 11. Začasni odvzem vozniškega dovoljenja začne učinkovati z vročitvijo sklepa obdolžencu in velja za čas, dokler traja postopek, vendar najdlje za toliko časa, kot je določeno po ZVoz za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja. Po ZVoz lahko obdolženec pridobi novo vozniško dovoljenje po 6 mesecih od izvršitve odločbe, če mu je izrečeno prenehanje prej kot v 2 letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po 1 letu od izvršitve odločbe. Če bo storilcu pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, traja začasni odvzem do izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma do odločitve o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
 12. V skladu z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljevanju ZIKS-1) se začasni odvzem vozniškega dovoljenja izvrši z vpisom v evidenco izdanih vozniških dovoljenj.
 13. Po ZP-1 se čas, za katerega je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma prepovedana vožnja, obdolžencu všteje v izrečeno sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila B kategorije ali v čas, v katerem lahko ponovno pridobi vozniško dovoljenje, ki mu je zaradi sklepa ali sodbe prenehalo veljati.
 14. Na podlagi ZP-1 se obdolžencu odmeri sodna taksa za ta sklep, na podlagi tarifne številke 8404 Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-l), ki določa sodno takso za sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja v višini 30,00 EUR, o plačilu katere bo
  odločeno s sodbo.

Pravni pouk v sklepu o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja:

Pravni pouk vsebuje podatke o tem, kako se lahko pritožimo na omenjeni sklep, koliko imamo za to časa, ter kam ga lahko vložimo. V tem, primeru so navedbe izjemno kratke in pavšalne. To pa pomeni, da si morate, v kolikor se želite pritožiti, prebrati tudi zakonske določbe za vložitev ugovora ali poiskati strokovno pomoč.

PRAVNI POUK:

Zoper ta sklep lahko obdolženec v roku 3 (tri) dni od prejema pisnega odpravka tega sklepa vloži ugovor, ki ne zadrži izvršitve sklepa. Ugovor se vloži pisno v 2 (dveh)
izvodih pri Okrajnem sodišču v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor. Če se pošlje
ugovor priporočeno po pošti, velja dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču.

Pouk o pravici in o pogojih za vložitev predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Obdolženec lahko predlaga sodišču, da se mu začasno odvzeto vozniško dovoljenje
vrne pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku oziroma pred izvršitvijo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlog se do pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu lahko vloži pri sodišču, ki je izdalo sklep o
začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, po pravnomočnosti pa pri sodišču, ki je pristojno za izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlogu mora biti priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih in sicer v originalu ali overjeni kopiji sicer ga bo sodišče zavrglo.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj