Procesne predpostavke po Zakonu o prekršku

Če procesne predpostavke za začetek postopka niso izpolnjene se izda sodba o prekršku, s katero se postopek ustavi:

  1. če dejanje ni prekršek;
  2. če je bil obdolženec za isti prekršek že pravnomočno spoznan za odgovornega ali je bil postopek zanj ustavljen, razen če je bil ustavljen, ker je obdolžilni predlog podal neupravičeni predlagatelj (prvi in drugi odstavek 103. člena);
  3. če obdolženec uživa imunitetno pravico po pravilih mednarodnega prava;
  4. če je pregon zastaran;
  5. če ni dokazano, da je prekršek storil obdolženec;
  6. če obdolženec med postopkom umre;
  7. če je v zakonu določeno, da se storilcu ne izreče sankcija za prekršek;
  8. če so podane okoliščine, ki po tem zakonu izključujejo odgovornost za prekršek;
  9. če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn;
  10. če obstojijo druge okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku.

Sodišče ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka umakne predlog. Predlog se lahko umakne do izdaje sodbe o prekršku.

Procesna predpostavka za začetek postopka o prekršku ugotovljenega s tehničnimi sredstvi (radar...)

Sodna praksa se v zvezi z razlago določbe 1. odstavka 42. člena ZP-1 pravi da ni pomembno ali je prekrškovni organ sam začel s postopkom znotraj roka 30 dni pač pa, da je najkasneje do izteka navedenega roka bil storilec s kršitvijo tudi seznanjen. Spoštovanje 30 dnevnega roka iz 1. odstavka 42. člena ZP-1 je procesna predpostavka za dopustnost postopka o prekršku, če je ta rok zamujen je pregon za prekršek zastaral, to kršitev pa mora storilec sam uveljavljati v pritožbi, saj če tega ne naredi, zastaranje ne velja..

Vir:VSK sodba PRp 100/2015 – procesna predpostavka za začetek postopka 

Postopka o prekršku, ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi in kršitelj ni bil seznanjen s tako kršitvijo, ni dopustno začeti, če od dneva storitve prekrška preteče več kot 30 dni, ko je bil prekršek storjen. Po vsebini gre torej za procesno predpostavko za začetek postopka, ne pa za določbo, ki bi uvajala nov dodatni zastaralni rok. Če se takšen postopek ne začne v predpisanem roku, so podane druge okoliščine, ki brez dvoma izključujejo postopek o prekršku.

Vir: VSC sodba PRp 153/2015 – okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj