Po ZVPSBNO stranka lahko vloži nadzorstveno pritožbo, če meni, da sodišče po nepotrebnem odlaša z odločanjem. V skladu s tem zakonom je torej institut nadzorstvene pritožbe namenjen pospešitvi obravnavanja tekoče zadeve, v kolikor sodišče v nasprotju s pravili, ki določajo vrstni red obravnavanja zadev nepotrebno odlaša z odločanjem.

Kako napisati nadzorstveno pritožbo

Nadzorstvena pritožba mora vsebovati naslednje sestavine osebno ime in priimek oz. firmo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oz. sedež, navedbo sodišča, ki obravnava zadevo, opravilno številko zadeve ali datum vložitve zadeve na sodišče, navedbo okoliščin ali drugih podatkov v zvezi z zadevo, ki izkazujejo, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem, lastnoročni podpis stranke, zastopnika ali pooblaščenca.

Kako poteka nadzorstvena pritožba v postopku o prekršku

Po prejemu nadzorstvene pritožbe predsednica sodišča pokliče sodnico, ki vodi primer oz. ki ji je bila zadeva dodeljena v reševanje, da posreduje poročilo o razlogih za dolgo trajanje postopka. Posebna pozornost se nanaša na pravila pri izdelavi poročila (zlasti zapletenost primera v dejanskem in pravnem pogledu, ravnanje strank v postopku, predvsem z vidika uporabe postopkovnih pravic in izpolnjevanja obveznosti v postopku, spoštovanje pravil o vrstnem redu reševanja zadev na sodišču, zakonski roki za razpis narokov in izdelavo sodnih odločb, trajanje časa, v katerem je bila na drugih sodnih stopnjah oziroma sodiščih reševana zadeva, način, po katerem je bila zadeva obravnavana pred vložitvijo nadzorstvene pritožbe ali rokovnega predloga, narava in vrsta zadeve ter njen pomen za stranko).

Preberite si tudi:

Možnosti, ki jih ima sodišče po vloženi nadzorstveni pritožbi

Sodišče ima po prejemu nadzorstvene pritožbe naslednje možnosti:

  1. stranko obvesti, da bodo v roku, ki ni daljši od štirih mesecev, opravljena ustrezna postopkovna dejanja oziroma izdana odločba, v kolikor naslovno sodišče nebi sledilo temu predlogu naj,
  2. glede na stanje in naravo zadeve s sklepom odredi rok za opravo določenih postopkovnih dejanj, v kolikor nebi sledilo tudi temu predlogu naj,
  3. glede na okoliščine zadeve, zlasti če je zadeva nujna, odredi tudi njeno prednostno reševanje, v kolikor nebi sledilo niti temu predlogu naj,
  4. v primeru, da je do nepotrebnega odlašanja prišlo zaradi preobremenjenosti ali daljše odsotnosti sodnika, odredi, da se zadeva predodeli oziroma predlaga dodelitev dodatnega sodnika na sodišče ali odredi izvedbo drugih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja sodniško službo.

Nadzorstvena pritožba v postopku oprostitve plačila stroškov postopka ​

Pred odločanjem o utemeljenosti nadzorstvene pritožbe mora sodišče opraviti pregled spisa in na podlagi pooblastila oz. soglasja pritožnika vpogledati v javno evidenco prebivališč in gospodinjstev, ter odredi in opravi poizvedbe pri FURS, UE, ZPIZ, CRP, registru transakcijskih računov, KDD registru in AJPES-u ter CSD, Zavod RS za zaposlovanje, zemljiško knjigo.

Prav zato so večinoma vse nadzorstvene pritožbe poslane v tem postopku zavrnjene, saj sodišča delajo zelo počasi, prav tako pa ne kaznujejo ustanov zaradi zavlačevanja postopkov, kot so banke, FURS, UE in podobno.

Nadzorstvena pritožba v postopku o prekršku (Vir): Okrajno sodišče v Celju, SuNp 3/2019 (253419 KŠ)

Preberite si tudi:

Kdaj in zakaj vložiti nadzorstveno pritožbo v postopku oprostitve plačila stroškov postopka

V postopku oprostitve plačila stroškov postopka, v postopku o prekršku, je ključnega pomena, da ste pravočasno vložili Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka. Čas za vložitev Nadzorstvene pritožbe je po poteku 2 mesecev od dneva ko ste predlog za oprostitev plačila stroškov postopka vložili na sodišče.

V kolikor v tem času niste prejeli odgovora je vložitev nadzorstvene pritožbe priporočljiva. Zadnji rok za vložitev nadzorstvene pritožbe pa je če ste prejeli opomin pred začetkom davčne izvršbe iz Finančne uprave RS (FURS) in hkrati tudi niste prejeli odgovora od sodišča. V tem primeru je to nekako edino pravno sredstvo, ki ga lahko vložite, skupaj s pritožbo na FURS.

Preberite si tudi:

  • Pritožba zoper delo policistov – Je namenjena graji policijskih postopkov. Kadarkoli ste mnenja, da se policist ni obnašal lepo ali da je bil postopek izveden nekorektno jo ta pritožba pravi odgovor.

Izračun števila dni med dvema datumoma

Zelo uporabno orodje za izračun števila dni med dvema datumoma, npr. koliko dni je poteklo od vložitve predloga, do dneva ko vlagate Nadzorstveno pritožbo najdete na strani drobtinice.si.

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj