Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje (sodba v imenu ljudstva) je dovoljena na Višje sodišče (sodišče druge stopnje). Prav tako je dovoljena pritožba na sodbo, ki jo prejmete, kot odgovor na Zahtevo za sodno varstvo (Ustavno sodišče Republika Slovenija, U-I-304/20-9 z dne 17. 12. 2020). Proti sodbi višjega sodišča pa lahko vložimo le še izredna pravna sredstva, ki jih izberemo glede na naravo kršitve. To so Zahteva za varstvo zakonitosti, Revizija ali ustavna pritožba.

Pregledovanje spisov in Predlog za vpogled v spis

Pregledovanje spisov je dovoljeno predlagatelju postopka (policija, mestno redarstvo, inšpektor…), obdolžencu in njegovem zakonitem zastopniku, oškodovancu, ter njegovemu pooblaščencu. Vsi našteti imajo pravico pregledati spis, si ogledati dokaze, ter kopirati gradivo. Cena 1 fotokopije je 0,20 EUR in 1 zgoščenke CD/DVD je 20,00 EUR. Pregled spisa je zelo priporočljiv vedno kadar se vlaga pritožba (zahteva za sodno varstvo, ugovor…), seveda če je to potrebno.

Kadar je postopek še v teku, mora pregledovanje in prepisovanje spisov odobriti sodnik, ki vodi postopek, po končanem postopku, pa to dovoli predsednik sodišča. Zato moramo Zahtevo za vpogled v spis na sodišče posredovati sami. Dobro je, da to storimo pravočasno, saj postopek odobritve lahko traja tudi 14 dni. Takrat pa že lahko zamudimo rok za pritožbo.

Vpogled v spis lahko sodnik ali predsednik sodnika tudi zavrne. To lahko stori takrat, ko je bila javnost izključena z ustne obravnave. Oškodovancu pa sme sodišče odreči vpogled v spis tudi dokler ni le ta bil zaslišan kot priča.

 1. Predlog za vpogled v spis – Osnutek .docx
 2. Predlog za vpogled v spis – Osnutek .pdf

Preberite si tudi:

Zahteva za sodno varstvo in kako jo napisati – Zahtevo za sodno varstvo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik oz. zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov. Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od vročitve odločbe o prekršku ali plačilnega naloga in se vloži pisno pri pristojnem prekrškovnem organu.

Stroški postopka, sodna taksa in oprostitev plačila sodne takse

Na vprašanja kot so Kaj je sodna taksa? Kdaj je potrebno sodno takso plačati? Kako se izračuna sodna taksa za prekršek v rednem sodnem postopku? smo za vas že odgovorili v članku “Prekrški, Sodna taksa, Strošek postopka“.

Tudi glede oprostitve plačila stroškov postopka smo se razpisali v članku “Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške)“. Zato tokrat objavljamo le znesek sodne takse v primeru zavrženja ali zavrnitve pritožbe zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje.

 • 8407 – Zavrženje ali zavrnitev drugih pritožb ali ugovorov, ki niso posebej taksirani in niso takse prosti – 20,00 EUR

Stroške postopka plača tisti, ki mu je bila izrečena sankcija za prekršek. Stroški postopka, ki je bil ustavljen pa bremenijo proračun Republike Slovenije.

Pritožbeni postopek

Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje

Pritožbo lahko vloži zagovornik, zakonec ali oseba, ki živi z obdolžencem v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik obdolženca. Pritožbo lahko vložijo tudi brez njegovega dovoljenja, vendar ne proti njegovi volji.

Rok in način vložitve pritožbe, ter rok za napoved pritožbe

Pritožba se vloži v roku 8 dneh po vročitvi sodbe z obrazložitvijo. Najboljša možnost je s priporočeno pošto na Pošti Slovenije, Petrolu ali OMV bencinskemu servisu, kjer morate potrdilo o oddaji pošiljke prav tako skrbno shraniti, saj nikoli ne veste kdaj ga boste potrebovali.

Pritožba se lahko vloži tudi pisno na sodišču, česar ne priporočamo, saj boste imeli težave s pridobivanjem dokazila o oddaji pritožbe. V tem primeru morate s seboj prinesti dodatno kopijo prve strani pritožbe, na katero vam mora uslužbenec na sodišču dati žig, ter izpolniti, kaj in kdaj ste oddali na sodišče (sodišča nikakor ne zapuščajte brez potrdila o oddani pritožbi).

Vsebina pritožbe in razlogi za pritožbo

Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje mora vsebovati bistvene sestavine, ki so predpisane v Zakonu o prekrških. Bistvene sestavine pritožbe so: navedba sodbe, proti kateri je podana (opravilna številka), razlog za izpodbijanje, obrazložitev in predlog, naj se razveljavi, spremeni, zavrže ali zavrne in podpis.

Sodba o prekršku se sme izpodbijati:

 1. Zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku;
 2. Zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek;
 3. Zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.

Sodba o prekršku se NE sme izpodbijati:

 1. Zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja;

Bistvena kršitev določb postopka

Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana:

 • če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti izločena ali je s pravnomočno odločbo bila izločena;
 • če je obdolžilni predlog podal nekdo, ki ne more biti predlagatelj;
 • če obdolženec v postopku o prekršku ni bil zaslišan pred izdajo sodbe o prekršku, razen če sodišče lahko odloči brez zaslišanja pritožnika (kadar je to izvedljivo in dovoljeno z zakonom), ter kadar gre za hitri postopek;
 • če je bil obdolženec ali njegov zagovornik kljub svoji zahtevi na ustni obravnavi ali med izvajanjem drugih dejanj v postopku o prekršku prikrajšan za pravico uporabe svojega jezika oziroma jezika, ki ga razume in za pravice, da v svojem jeziku oziroma jeziku, ki ga razume spremlja potek ustne obravnave oziroma postopka;
 • če je bil zahtevek, podan v obdolžilnem predlogu, prekoračen;
 • če se sodba o prekršku opira na dokaz, ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona ne more opirati (Primer: 4. odstavek 26. člen ZP-1);
 • Če je bil zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku, vložen ugovor le v obdolženčevo korist, nova sodba o prekršku ne sme biti v škodo obdolžencu glede pravne opredelitve prekrška in sankcije za prekršek ali če je pritožba vložena samo v korist obdolženca, se sodba o prekršku ne sme spremeniti v njegovo škodo;
 • če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi ali razlogom sodbe; ali če sodba nima razlogov oziroma so razlogi nerazumljivi.

Bistvena kršitev določb postopka je podana vedno kadar sodišče ni uporabilo ali je nepravilno uporabilo določbe tega zakona in je to vplivalo ali bi moglo vplivati na sodbo.

Kršitev materialnih določb zakona

Kršitev materialnih določb zakona je podana, če:

 • so podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost za prekršek;
 • so podane okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku, predvsem če je pregon za prekršek zastaral in ali je o zadevi že pravnomočno odločeno;
 • je bil glede prekrška, ki je predmet obdolžilnega predloga uporabljen predpis, ki se ne bi smel uporabiti;
 • je bila z odločitvijo o sankcijah ali odvzemu premoženjske koristi prekoračena pravica, ki jo ima po zakonu sodišče;
 • so bile prekršene določbe o vštetju pridržanja ali pripora.

Izpodbijanje odločitve o sankciji

 • Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi odločitve o sankciji tudi tedaj, če z njo sicer ni bila prekoračena zakonita pravica sodišča, ki vodi postopek, vendar to sodišče ni pravilno odmerilo sankcije glede na okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo sankcija večja ali manjša.
 • Odločitev o stroških postopka in o premoženjskopravnem zahtevku se sme izpodbijati, če je sodišče o teh vprašanjih odločilo v nasprotju z določbami tega zakona.

2 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj