V članku “Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja” bomo podrobneje opisali pravno sredstvo, s katerim lahko rešimo problem, kadar na primer vi kot stranka v postopku pred sodiščem zamudite neko dejanje, kot je narok, zaslišanje ali vložitev pritožne oz. predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. To pravno sredstvo se imenuje “Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje”, ki pa jo je potrebno vložiti pravočasno in podpreti z pravilnimi dokazi.

Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Ste zamudili rok za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?

V kolikor ste zamudili rok za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, vas obveščamo, da mogoče še:

obstaja rešitev !!!

Ta rešitev je predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ki je pravno sredstvo, ki ni definirano niti kot redno niti kot izredno pravno sredstvo. Zakon o kazenskem postopku namreč predvideva za vse stranke v postopku, da v kolikor iz opravičljivih razlogov zamudijo nek rok za opravljanje nekega dejanja na sodišču, lahko v roku 8 dni zahtevajo, da se zadeva vrne v prejšnje stanje in se opravi zamujeno dejanje, brez negativnih posledic.

Dejanja, ki se lahko vrnejo v prejšnje stanje so zamuda roka za napoved pritožbe, zamuda roka za napoved zahteve za sodno varstvo, zamuda roka za oddajo pritožbe, zamuda roka za zaslišanje obdolženca, priče ali oškodovanca, zamuda glavne obravnave, zamuda naroka in še bi lahko naštevali.

Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Vrnitve v prejšnje stanje je v Zakonu o prekrških (ZP-1) urejena v 67. členu, ki napotuje na smiselno uporabo določb Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki ureja uporabo instituta vrnitve v prejšnje stanje. Sodišče lahko obdolžencu, ki iz upravičenih razlogov zamudi kakšno procesno dejanje, dovoli vrnitev v prejšnje stanje, pri čemer mora obdolženi hkrati s takšnim predlogom oddati tudi pritožbo oz. opraviti zamujeno dejanje.

Višje sodišče v Ljubljani (Oddelek za prekrške)

Sodna praksa višjega sodišča v Ljubljani pravi da, po določilih Zakona o kazenskem postopku dovoli sodišče vrnitev v prejšnje stanje le, če storilec v 8 dneh po prenehanju vzroka, zaradi katerega je zamudil rok, vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in obenem z njo tudi napove pritožbo oziroma odda tudi pritožbo. Omenjena sodna praksa torej dovoljuje uporabo instituta vrnitve v prejšnje stanje v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodna praksa je sicer zelo pomanjkljiva saj vprašanja o zakonitosti predloga za vrnitev v prejšnje stanje ne obravnava v celoti.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ustavno sodišče Republike Slovenije je zavzelo zanimivo stališče da Zakon o prekrških ne ureja instituta vrnitve v prejšnje stanje, zato mora prekrškovni organ, kadar odloča v okviru svojih pristojnosti v postopku z zahtevo za sodno varstvo, smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, sam zakon o prekrških pa kaže na uporabo zakona o kazenskem postopku. Skratka, sodna praksa na področju vrnitve v prejšnje stanje z zakonom o prekrških res sploh ni urejena. Kaže na uporabo zakona o kazenskem postopku, ki pa ne predvideva ureditve tega pravnega sredstva za prekrške. Slovenska sodišča, pa skoraj vsa, to pravno sredstvo interpretirajo preveč restriktivno oz. v nasprotju z samim namenom pravnega sredstva. Izgovarjajo pa se na določbe zakona o kazenskem postopku, ki je bil napisan bistveno pred spremembo zakona o prekrških, ki je uvedel postopek odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja šele pred kratkim.

Zaključek

Naštete sodne prakse torej nakazujejo na dejstvo, da tudi sodniki med seboj nimajo enakih mnenj, saj so sodne prakse zelo različne ko gre za popolnoma isto zadevo. Določen del pa je skregan tudi z logiko zdrave pameti, etiko in moralo.

Vrnitev v prejšnje stanje v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ima dve težave, prva je v arbitrarnem odločanju in druga v diskrecijski pravici sodišč. Sodnik se namreč lahko v vsakem primeru odloči ali bo vrnitev v prejšnje stanje dovolil ali ga bo zavrnil.

Dejstvo je, da je rok za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja materialno pravni rok. Sodna praksa pravi, da naj bi se institut vrnitve v prejšnje stanje uporabljal samo za procesne roke. Dejstvo je, da je rok za pritožbo tudi materialno pravni rok, za katerega pa Zakon o kazenskem postopku predvideva izjemo in dovoljuje vrnitev v prejšnje stanje. Dejstvo je tudi, da je zakon o prekrških v tem delu bistveno novejši od zakona o kazenskem postopku. Zaradi tega ne predvideva vrnitve v prejšnje stanje v postopku o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Za to anomalijo je krivo slovensko sodstvo, ki ni samostojno oz. neodvisno od politike. Ta institut ima svoja splošna pravila, pogoje in namen, ki je popolnoma jasen, sodišča pa ga večinoma uporabljajo v škodo ljudstvu in v korist države, kar nima nobene veze z pravno državo!

Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (Viri):

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj