Plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J, ki je bil sprejet 25.04.2016 in je pričel veljati dne 07.11.2016 prinaša veliko sprememb na področju plačevanja in izterjevanja glob. S predlogom zakona naj bi se predlagali tudi spodbujevalni ukrepi, ki bi pozitivno vplivali oziroma spodbujali plačilno disciplino storilcev prekrškov predvsem v hitrem postopku o prekršku (plačilni nalog, odločba o prekršku).

Novela zakona o prekrških je predvidevala dodatno boniteto in spodbudo k takojšnjemu plačilu globe (predlagana je bila prenovitev sistema t.i. polovičke) na način, da lahko kršitelj plača le 1/3 globe, če jo plača v osmih dneh od vročitve odločbe (t.j. plačilnega naloga in odločbe o prekršku) in v nadaljnjih osmih dneh 2/3 izrečene globe.

Plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J

Plačilo polovične kazni v roku 16 dni od prejema plačilnega naloga ali odločbe o prekršku

Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti oziroma v 16 dneh od prejema plačilnega naloga ali odločbe o prekršku. Če plača pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog ni dovoljena, razen če je v skladu z določbami veljavnega Zakona o prekrških (ZP-1) globo moral plačati pred pravnomočnostjo. Kršitelj, ki ne plača polovičnega zneska v prej navedenem roku, mora plačati celoten znesek globe v roku, ki je določen v plačilnem nalogu.

Zakonske določbe o plačilu polovične globe oz. kazni ne veljajo, kadar je globa oz. kazen izrečena s sodbo v imenu ljudstva.

Kršitelj lahko po poteku roka za plačilo globe pri Finančnem uradu, zaprosi za obročno plačilo celotne globe. Res je. Celotne globe ni potrebno poravnati vse dokler ne prejmete opomina pred izvršbo iz finančne uprave RS. Takrat pa je tudi zadnji rok za oddajo predloga za obročno plačilo. V tem primeru se s sklepom določita način odplačevanja in rok plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot eno leto, najmanjši obrok pa sme znašati 20 eurov za fizične in odgovorne osebe, ter 200 evrov za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Več si preberite v novici “Obročno plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J“, ali se posvetujte s strokovnjakom.

Kršitelj, ki zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 evrov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist. Sodišče nadomestitev odobri, če bi predlagatelj bil upravičen do brezplačne pravne pomoči, po kriteriju iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Obseg dela v splošno korist traja najmanj 30 in največ 400 ur.

Opozorilo: Izrečena globa, ki ne bo pravočasno plačana, bo prisilno izterjana. Če globe ne bo možno izterjati prisilno, se bo lahko v skladu z zakonom kazen izvršila z nadomestnim zaporom.

Rok za vložitev predloga za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist je najkasneje do poteka roka za plačilo globe.

Kršitelj ali njegov zagovornik lahko v roku 8 dni po vročitvi plačilnega naloga ali odločbe o prekršku vloži zahtevo za sodno varstvo pri prekrškovnem organu, ki je izdal plačilni nalog ali odločbo o prekršku. Zahteva za sodno varstvo se pošlje po pošti in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev. O zahtevi za sodno varstvo bo najprej odločal prekrškovni organ. Če plačilnega naloga ne bo odpravil ali nadomestil z novim, bo zahtevo za sodno varstvo odstopil pristojnemu sodišču. Vložena zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev sankcije.

Pravica do pritožbe na odločitev sodišča

Na vsako odločitev prvostopenjskega sodišča se je mogoče pritožiti. Pritožbo na sodbo (ali sodbo v imenu ljudstva) je treba napovedati najpozneje v 8 dneh od vročitve prepisa izreka sodbe, sicer se bo štelo, da se je tisti, ki se pritožuje, odpovedal pravici do pritožbe. V takem primeru velja, da je z dnem vročitve prepisa izreka sodbe vročena tudi sodba.

Pritožbo se lahko vloži v 8 dneh od vročitve sodbe z obrazložitvijo pisno na sodišče, ki je sodbo izdalo. Pritožbo se vloži praviloma v 3 izvodih. Napoved pritožbe in pritožba veljata za pravočasni, če sta oddani zadnji dan roka priporočeno po pošti.

OPOZORILO:
V primeru vloženega pravnega sredstva (Zahteva za sodno varstvo), ki ni rešen v korist kršitelja, nastanejo stroški postopka, ki jih mora plačati kršitelj. Višino teh stroškov določa Zakon o sodnih taksah. V postopku, ki se s plačilom plačilnega naloga zaključi, teh stroškov postopka praviloma ni.

Zakon sodnih taksah

Postopek o zahtevi za sodno varstvo – Postopek pred sodiščem prve stopnje:

  • 8211 – Zavrženje zahteve za sodno varstvo – 50,00 EUR
  • 8212 – Zavrnitev zahteve za sodno varstvo glede na izrečeno ali odpuščeno sankcijo za prekršek – po tarifnih številkah 8111 do 8115 (glej opombe spodaj)
  • 8213 – Umik zahteve za sodno varstvo pred razpisom naroka za ustno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe 20,00 EUR

Pritožbeni postopek

  • 8221 – Zavrženje pritožbe zoper sodbo ali sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena ali zavržena – 30,00 EUR

Opombe:

  • 8111 – Izrek globe – 10 odstotkov zneska globe (najmanj 40 EUR in največ 10.000 EUR)
  • 8114 – Izrek ene ali več stranskih sankcij (taksa po tarifni številki 8111, 8112 ali 8113 se poviša za dodatnih) –  50,00 EUR
  • 8115 – Odpustitev globe in drugih sankcij – 20,00 EUR

Druge spremembe Zakona o prekrških ZP-1J

Sprememba Zakona o prekrških pa prinaša veliko sprememb na področju:

6 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj