Kazalo vsebine

Odvzem vozniškega dovoljenja s strani policije

Vse več ljudi ostaja brez vozniškega dovoljenja zato je izredno pomembno, da poznamo razloge za odvzem vozniškega dovoljenja, zaradi katerih lahko policist vozniku izreče kazen prepovedi nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja. Postopek je urejen v Zakonu o prekrških od 113.a člena do 113.e člena in za rešitev vozniškega dovoljenja predvideva predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Najpogostejša vzroka, da policist vozniku izreče kazen prepovedi nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja sta psihofizično stanje voznika (droge, alkohol..) in prehitra vožnja. Policist v Republiki Sloveniji sme vsakemu vozniku odrediti preizkus z alkotestom, tudi če ta ne kaže nobenih vidnih znakov alkoholiziranosti.

Prav tako policisti že nekaj časa uporabljajo napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v telesu (DrugWipe 6S). Vozniško dovoljenje pa lahko izgubimo tudi če storimo več različnih manjših prekrškov, ki štejejo skupaj 18 ali več kazenskih točk oz. 7 ali več kazenskih točk za voznike začetnike.

Razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja

Glavni vzroki za odvzem vozniškega dovoljenja so urejeni v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in so:

Vožnja pod vplivom alkohola

Vozniku, ki ima v organizmu več alkohola, kot je z zakonom dovoljeno (več kot 0,0 ali več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), lahko policist izda plačilni nalog in stransko sankcijo (kazenske točke in odvzem vozniškega dovoljenja za 24 ur).

Kadar to mejo bistveno prekorači, kar ima za posledico 18 kazenskih točk oz. 7 ali več kazenskih točk za voznika začetnika, pa mu policist lahko začasno odvzame vozniško dovoljenje ali prepove nadaljnjo vožnjo. Več lahko preberete v članku Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Vožnja pod vplivom prepovedanih drog

Podobno kot velja za vožnjo pod vplivom alkohola, velja tudi za voznike, ki vozijo pod vplivom prepovedanih drog, saj ima to dejanje za posledico prav tako 18 kazenskih točk in začasni odvzem vozniškega dovoljenja. Pri drogah prevladujejo odvzemi vozniške zaradi marihuane in kokaina, bistveno manj jih je zaradi amfetaminov/metamfetaminov, ter MDMA.

Vožnja pod vplivom psihoaktivnih zdravil

Psihoaktivna zdravila, so vsa zdravila, ki vsebujejo psihoaktivne snovi. Psihoaktivne ali psihotropne snovi z delovanjem na centralni živčni sistem vplivajo na sposobnosti voznika za vožnjo.

Policist ki ugotovi prisotnost psihoaktivnih snovi v telesu, voznika napoti na kontrolni zdravstveni pregled. Na kontrolnem zdravstvenem pregledu podajo oceno o voznikovi sposobnosti za vožnjo. Na podlagi te ocene, se vozniku vrne ali odvzame začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

Če ste ravnali v skladu z napotki, vam bo zdravnik podal oceno, ki je vam v prid. V kolikor poda oceno, da zdravila naj ne bi vplivala na vašo vožnjo, se vam začasno odvzeto vozniško dovoljenje nemudoma vrne. Prav tako niste obravnavani, kot, da ste vozili pod vplivom psihoaktivnih substanc.

Prehitra vožnja

Policisti vozniku lahko izrečejo kazen prepoved nadaljnje vožnje in začasni odvzem vozniškega dovoljenja tudi v primeru, če prekorači hitrost za več kot 30 km/h v coni umirjenega prometa ali 50 km/h  na cestah zunaj naselja (razen avtoceste in hitre ceste z dvema pasovoma), kjer je največja dovoljena hitrost za osebna vozila omejena na 90 km/h.

18 ali več oz. 7 ali več kazenskih točk za voznike začetnike

Če ste voznik, ki ste v obdobju dveh let dosegli ali presegli 18 kazenskih točk oz. kot voznik začetnik 7 kazenskih točk, potem vam bo sodišče izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere ste imeli dovoljenje v času storjenega prekrška, s katerim ste izpolnili omenjeni kriterij. Sodišče vam bo izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Nanj se lahko pritožite v roku 8 dni, v nasprotnem postane sklep pravnomočen.

Lahko pa se odločite, da v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa podate predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlogu morate priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu, če ga niste predložili že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Začetek postopka odvzema vozniškega dovoljenja s strani policije, DARS-a ali FURS-a

Policijski postopek (redkeje tudi občinsko redarstvo, DARS, ali FURS) se praviloma začne tako, da vas zalotijo na kraju kjer ste storili prekršek ali z ugotovitvijo prekrška s tehničnimi sredstvi (redkeje zaradi prijave drugih udeležencev prometa, ali sosedov).

Ne glede na to ali kažete znake nezanesljive vožnje, ali ne, bodo skoraj vedno odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, vse pogosteje pa preverjajo tudi prisotnost drog in zdravil. Če se izkaze, da ste psihično in fizično sposobni za vožnjo, bodo postopek ustavili in se od vas poslovili, če pa se izkaže nasprotno, boste prejeli zapisnik o preizkusu psihofizičnega stanja, ter potrdilo o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja in prepovedi nadaljnje vožnje

Vzorci:

Prepoved nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja

Prepoved nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja s strani policije na kratko pomeni, da se ne smete več voziti z vozilom katere koli kategorije, vse dokler vam vozniškega dovoljenja ne vrne sodišče s sklepom.

Ta postopek, kot že rečeno mora stranka začeti sama z vložitvijo predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. V tem delu postopka vam kakršno koli vožnjo odsvetujemo, saj če vas prekrškovni organ ponovno zaloti med vožnjo, vam bodo vozilo odvzeli, slednje pa bo otežilo postopek vrnitve vozniškega dovoljenja.

Odvzem vozniškega dovoljenja in postopek vrnitve

Imetnik vozniškega dovoljenja lahko po odvzemu vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, ki mora biti obrazložen in podprt z dokazi (zakaj potrebujete vozniško dovoljenje), prav tako mora vsebovati zdravniško spričevalo, ki ga izda pooblaščena zdravstvena ustanova, ki izvaja kontrolne zdravniške preglede.

Pri postopku o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja je pomembno, da voznik ukrepa, kar se da hitro, saj so vsi postopki vezani na roke, ki so najpogostejši razlog za neuspešen postopek vrnitve vozniškega dovoljenja.

Odvzem izpita

Nadaljevanje policijskega postopka in odvzem vozniškega dovoljenja s strani sodišča

Prekrškovni organ mora po zaključenem postopku v roku 5 dni vse predati sodišču, ki ta postopek nadaljuje. Sodišče mora v nadaljnjih 8 dneh kršitelju poslati sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, obdolžilni predlog in vabilo na zaslišanje.

Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja

Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja vsebuje osnovne podatke o sodišču, sodniku, kršitelju, osnovne podatke o vrsti postopka, ter datum. V nadaljevanju vsebuje tudi dejstva o odločitvi sodišča, obrazložitev, pravni pouk in navodila kako napisati predlog o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Sklep mora sodišče odposlati v roku 13 dni od dne ko je bil prekršek storjen. Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja je tudi pravna podlaga za to da lahko kršitelj vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Vzorec:

Obdolžilni predlog

Poleg sklepa sodišče praviloma pošlje tudi obdolžilni predlog policije, kjer so zapisane vse ugotovitve policistov in je pravna podlaga za izdajo sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja.

Obdolžilni predlog vsebuje vse pomembne ugotovitve prekrškovnega organa, opis dogodka kot so ga videli policisti. Vse napisano v obdolžilnem predlogu, mora biti zapisan tudi v sklepu o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Na vse napake v obdolžilnem predlogu je potrebno opozoriti sodišče na zaslišanju, saj kasneje teh napak ne boste več mogli uveljavljati.

Vzorec:

Vabilo na zaslišanje

Vabilo na zaslišanje praviloma prejme vsak kršitelj, ki stori prekršek za 18 (7 za voznike začetnike) ali več kazenskih točk. Namesto vabila, lahko sodišče pošlje tudi zahtevo za podajo pisnega zagovora.

Pogosto sodišče namesto vabila ali zahteve za pisni zagovor, pošlje le sodbo v skrajšanem postopku (po 129.a členu ZP-1). V tem primeru je potrebno v roku 8 dni vložiti ugovor zoper sodbo, s katerim kršitelj zahteva izvedbo rednega sodnega postopka, kjer ga mora sodišče tudi zaslišati in izvesti vse dokaze.

Vzorci:

Sodna taksa

Imetniku vozniškega dovoljenja, kateremu je sodišče izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, se odmeri tudi sodna taksa, po tarifni številki 8404, v višini 30 €. Sodne takse vam ni potrebno plačati če izpolnjujete pogoje, tako da vložite predlog za oprostitev plačila sodne takse in stroškov postopka. Področje ureja Zakon o sodnih taksah (ZST-1).

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Voznik, ki je uspešno opravil kontrolni zdravniški pregled mora pri pristojnem okrajnem sodišču, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.  

Pomembno je, da je predlog napisan kvalitetno in da vsebuje vse zakonsko predpisane sestavine, predlogu pa morajo biti priloženi dokazi, ki brez dvoma dokazujejo voznikove navedbe. Za razjasnitev okoliščin o storjenem prekršku, lahko sodišče pridobi pisno izjavo imetnika izpita ali ga povabi na zaslišanje, ter izvede druge dokaze, ki so potrebni za odločanje o predlogu.

Sodišče predlogu za vrnitev začasnega odvzema ugodi kadar na podlagi zdravniškega spričevala in drugih okoliščin oceni, da začasen odvzem izpita ni nujno potreben. Voznik lahko tako svoje vozniško dovoljenje prevzame pri pristojni upravni enoti, ki je vozniško dovoljenje izdala. Cena novega vozniškega dovoljenja je 19,55 €.

Kontrolni zdravniški pregled

Pogoj, da lahko imetnik vozniškega dovoljenja vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja je uspešno opravljen kontrolni zdravniški pregled, ki ga opravi pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Zaradi dolgih čakalnih dob je ključnega pomena, da se voznik na pregled naroči čim hitreje. V primeru, da je bilo vozniško dovoljenje odvzeto zaradi uporabe alkohola in/ali prepovedanih substanc je za uspešno opravljen pregled zelo pomembno tudi razstrupljanje telesa, ki lahko traja tudi mesec dni.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Drug razlog za odvzem vozniškega dovoljenja je kadar voznik stori več različnih manjših prekrškov v roku 2 let, ki imajo za posledico skupaj 18 ali več kazenskih točk (pri voznikih začetnikih 7).

V tem primeru gre za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, kje lahko voznik vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Rok za vložitev predloga je 15 dni od pravnomočnosti sklepa, ki ga izda sodišče. Predlog mora biti obrazložen, podprt z dokazi, priložiti pa mu je potrebno tudi zdravniško spričevalo, ki ga prejmete po opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu.

Dobro pri prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja je to, da v kolikor vam pred tem vozniške niso odvzeli začasno, lahko vozite celoten čas postopka, ne glede na odločitev sodišča.

 

Odvzem vozniške

11 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj