Kaj je opravilna številka?

Pisanje je izraz za osnovni dokument (listino) s prilogami pri poslovanju pravosodnih organov. Pisanja se pri pisarniškem poslovanju sodišč združujejo v sodne spise. Posamezna opravilna številkapisanja so v sodnem spisu kronološko evidentirana v popisu spisa in tako tudi razvrščena. Na vsako pisanje se v desni zgornji kot vpišejo: označba vrste vpisnika, zaporedna številka spisa iz vpisnika (opravilna številka) in vse štiri številke letnice, ki se ji doda redna številka pisanja iz popisa spisa (na primer: P 10/1994-1, EPVD 254/2016, PR 254/2015).

Sodstvo Republike Slovenije - Opravilna številka (opr. št.)

Opravilna številka se v sodstvu uporablja predvsem za vodenje evidence posameznih primerov. Stranke v postopku lahko z opravilno številko zadeve na sodišču izvejo vse kar jih zanima o njihovem primeru. Prav tako morajo uporabljati opravilno številko vsakokrat, ko na sodišče naslovijo kakršno koli pisanje (glej opis zgoraj).

Stranka, ki želi osebno pregledati svoj spis, lahko to stori na sodišču ki njegov primer obravnava. Priporočljivo je, da o svojem prihodu na sodišče, le-tega obvestite, ker se velikokrat zgodi, da spis zaradi vložitve katerega od pravnih sredstev pošljejo na drugo sodišče (višje sodišče, vrhovno sodišče, lahko tudi na policijo ali državno tožilstvo…). V tem primeru boste zaman čakali na sodišču in tratili svoj dragoceni čas.

Opravilna številka - vpogled v spis oz. stanje zadeve

Vpogled v stanje postopka v konkretni zadevi je načeloma dovoljen stranki v postopku (obdolženec, oškodovanec…), zakonitemu zastopniku, pooblaščencu in odvetniku. V točno določenih primerih pa se lahko odobri samo delni vpogled v spis ali pa se vpogled sploh ne dovoli (npr. kadar še potekajo preiskovalna dejanja…). V tem primeru se vpogled dovoli, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih vpogled ni bil dovoljen.

Šifranti vrst zadev:

Oznaka                     Vrsta                   Zadeve

01                         P                  pravdne zadeve

03                         Z                  zadeve zavarovanj

04                         VL  I             izvršba na podlagi verodostojne listine

05                         VL  In           nepremičninska izvršba na podlagi verodostojne listine

06                         PL                plačilni nalogi

07                         K                  kazenske zadeve

08                         Kr                 razne kazenske zadeve

09                         Kpr               kazensko preiskovalne zadeve

11                         ZK  Dn         dnevna številka v zemljiški knjigi

12                         ZK  Rz          razne zadeve v zemljiški knjigi

13                         ZK                zemljiško knjižni izpiski

18                         In                 izvršilne zadeve na nepremičnine

19                         VL  Ig           gospodarska izvršba na podlagi verodostojnih listin

20                         I                   izvršilne zadeve

22                         SL                oporoke

26                         Pg                 gospodarske pravdne zadeve

30                         R                  razne civilne zadeve

31                         ST                zadeve prisilni poravnav,stečaji

34                         Ig                  gospodarske izvršilne zadeve

42                         D                  zapuščinske zadeve

43                         N                  nepravdne zadeve

44                         Pom              zadeve pravne pomoči

47                         Srg                zadeve sodnega registra

Dodatno

BP = Brez podatka

BP                         Su Np             sojenje brez nepotrebnega odlašanja

Vzpostavitveni dokument projekta - Nadgradnja skladišča podatkov PSP II

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v letih od 2009 do 2011 zgradilo skladišče podatkov in vzpostavilo sistem za poslovno obveščanje. Skladišče je v letu 2012 postalo edini in uradni
podatkovni vir podatkov za poročanje in upravljanje sodišč in s pomočjo sistema za poslovno obveščanje je v podporo vodstvu pri poslovnih odločitvah.

Sodišča, pravna področja in vpisniki

Sodišča splošne pristojnosti so Vrhovno sodišče Republike Slovenije, višja sodišča, okrožna sodišča in okrajna sodišča, ki so po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-1) organizacijske enote okrožnih sodišč; specializirana sodišča pa so Upravno sodišče Republike Slovenije, Višje delovno in socialno sodišče, delovna sodišča in Delovno socialno sodišče v Ljubljani. Pred različnimi vrstami sodišč se vodijo različni postopki, ki se evidentirajo v vpisnikih. Vsak vpisnik ima svoje posebnosti, različni so po vsebini in v poslovnem procesu samem. V razpredelnici so za vsako vrsto sodišča našteta pravna področja, podpodročja in vpisniki ter izvorni sistem, v katerem se vodijo.

Sodstvo Republike Slovenije – Opravilna številka (opr. št.), Vir:

Na tej povezavi lahko najdete vse vpisne številke, ki obstajajo, vendar brez obrazložitve.

Download: VZPOSTAVITVENI DOKUMENT PROJEKTA, Opravilna številka

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj