Probacijska enota in delo v splošno korist oz. družbeno koristno delo po Zakonu o prekrških

Probacijska enota in delo v splošno korist – Zakon o probaciji oziroma skrajšano ZPro, je pričel veljati 01.04.201 in po prvih podatkih nekako zamenjuje delo Centrov za socialno delo, ki so do sedaj urejala vse postopke v povezavi z nadomestitvijo globe in stroškov postopka z opravljanjem del v splošno korist oz. družbeno koristnim delom.

Zakon o probaciji

Kot je zapisano v predlogu Zakona o probaciji, je odvzem svobode zadnji ukrep – ultima ratio – sankcioniranja storilcev kaznivih dejanj (mišljeno je tudi za prekrške, saj se prekrški v R. Sloveniji tretirajo vedno bolj kot kazniva dejanja), uporabljal naj bi se le za težja kazniva dejanja in takrat, ko katera koli druga sankcija ali ukrep ne bi bil učinkovit. Povečano število zaprtih oseb ima številne škodljive učinke na življenje v zaporu, napačna in čezmerna uporaba zapornih kazni (zajema tudi t.i. uklonilni zapor ali nadomestni zapor, ki ga po novem ponovno predvideva Zakon o prekrških) pa lahko zmanjša stopnjo varnosti v družbi.

Alternativno kaznovanje

Kazenska zakonodaja (prav tako prekrškovna zakonodaja) v Sloveniji že vrsto let omogoča različne alternativne oblike prestajanja zaporne kazni ali nadomestnega zapora). Ena od teh je opravljanje dela v korist skupnosti (delo v splošno korist, družbeno koristno delo). Alternativni način izvršitve zaporne kazni in nadomestnega zapora je bil zamišljen kot ukrep, ki naj bi pripomogel k zmanjšanju represivnosti sistema z usmerjenim pozitivnim delovanjem storilca v korist skupnosti, ter k preprečevanju posledic kratkotrajnih zapornih kazni, ki imajo več negativnih kot pozitivnih učinkov. Vse to je v skladu z načelom omejenosti represije pri izvrševanju kazenskih sankcij.Probacijska enota in delo v splošno korist

Izvrševanje nekaterih sankcij in ukrepov je država pred leti zaupala socialnemu varstvu – centrom za socialno delo, ki vrsto let sodelujejo s pravosodjem pri izvajanju nadomestnega zapora. Sistem izvrševanja alternativnih sankcij pa še ni organiziran na ravni države in povzroča vrsto težav zaradi pomanjkanja virov, mreže, usposobljenosti, nadzora in presoje učinkovitosti.

Preberite si tudi:

Družbeno koristno delo po starem zakonu o prekrških – Storilec prekrška ki zaradi slabega premoženjskega stanja ne more plačati globe, lahko predlaga v roku 8 dni, po poteku roka za plačilo globe, da se globa nadomesti z opravljanjem družbeno koristnih del. Obseg in vsebino nalog določi sodišče, v trajanju najmanj 40 in največ 400 ur. Naloge morajo biti opravljene v 1 do največ 3 mesecih. Če storilec naloge v celoti, se uklonilni zapor ne izvrši in globa ne izterja

Probacijske enote in probacijska služba

Slovenija je odstopala od drugih evropskih držav po organiziranosti izvrševanja alternativnih sankcij, saj kot skoraj edina država članica ni imela organizirane enotne probacijske službe, kot jo poznajo drugod po Evropi.

Pozitivni učinki probacijske službe naj bi se pokazali v vseh državah, kjer so jo uvedli. Prednost sistema probacije v primerjavi z današnjim sistemom je, da naj bi omogočala celovito obravnavo storilcev prekrškov v okviru ene institucije.

Probacijske enote so:

  • probacijska enota Ljubljana,
  • probacijska enota Maribor,
  • probacijska enota Celje,
  • probacijska enota Koper in
  • probacijska enota Novo Mesto.

Zakon o probaciji

Zakon o probaciji je generalno gledano pisan za kazniva dejanja. Tako je Cerarjeva vlada (ki neprestano promovira in zagovarja pravno državo, ki to ni nikoli bila in tudi sedaj ni) v ta zakon, brez pomisleka vrinila tudi prekrškarje, ki se po tem zakonu obravnavajo enako kot storilci kaznivih dejanj. To so storili enostavno tako, da so v zakon dodali dodaten 3. člen (prekrški) – Uprava organizira, vodi in nadzoruje izvrševanje dela v splošno korist po zakonu, ki ureja prekrške.

Slednje pomeni da, se bo v probacijskih enotah delo opravljalo skupaj in pod enakih pogoji tako za storilce kaznivih dejanj, kot tudi za prekrškarje.

Preberite si tudi:

Opravljanje družbeno koristnih del po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J – Kršitelj, ki zaradi premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 eurov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.

Poziv osebi, da se zglasi na Probacijski enoti

Postopek za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo se prične z vložitvijo Predloga za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo. V kolikor izpolnjujete pogoje, bo sodišče izdalo sklep s katerim bo vašemu predlogu za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo ugodilo. Probacijska enota začne izvajati aktivnosti in najpozneje v osmih dneh pozove osebo, da se zglasi na probacijski enoti z namenom priprave osebnega načrta. V pozivu na zglasitev mora biti oseba opozorjena na svoje obveznosti in o možnih posledicah, če se pozivu ne odzove, ali če ne sodeluje pri izvajanju probacijske naloge.

V kolikor se oseba v osmih dneh ne zglasi ali ne sporoči upravičenih razlogov za svoj izostanek probacijska enota o tem obvesti organ, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge in je izrekel sankcijo. Organ, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge, po prejemu obvestila o izostanku ravna v skladu z zakonom, po katerem ji je bila sankcija izrečena, in o svoji odločitvi v roku osmih dni od prejema obvestila obvesti probacijsko enoto.

Preberite si tudi:

Plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J – Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti 8oziroma v 16 dneh od prejema plačilnega naloga ali odločbe o prekršku).

Priprava osebnega načrta

Osebni načrt je individualiziran način izvrševanja sankcije, ki ga zahteva izvrševanje probacijske naloge. Osebni načrt se pripravi glede na vrsto probacijske naloge na podlagi razgovora z osebo, individualnih potreb ter okoliščin osebe in osebnih podatkov iz zbirke podatkov o osebah pridobljenih na podlagi tega zakona.

Osebni načrt za osebe, ki jim je izvršitev dela v splošno korist določena po zakonu, ki ureja prekrške, vsebuje izvajalca sankcije, rok in obseg izvedbe dela v splošno korist, opredelitev stikov med osebo, svetovalcem in izvajalcem sankcije, ter se pripravi na podlagi razgovora z osebo in individualnih potreb osebe.

Osebni načrt potrdi vodja probacijske enote najpozneje v 30 dneh od prve zglasitve osebe na probacijski enoti. Če oseba osebnega načrta ne podpiše, probacijska enota obvesti organ, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge, le ta pa prekliče izrečeno sankcijo, na kar mora biti oseba opozorjena pred začetkom priprave osebnega načrta. Med izvajanjem osebnega načrta morata svetovalec in oseba vzdrževati redne osebne stike.

Posledice neizpolnjevanja osebnega načrta

V primerih ko svetovalec na podlagi poročila ugotovi, da oseba ne izpolnjuje navodil ali ne sodeluje oziroma izpolnjuje obveznosti, določenih z osebnim načrtom, ali se izmika stiku s svetovalcem, na to opozori osebo, lahko pa ji tudi predlaga spremembo osebnega načrta ali predlaga spremembo navodil.Probacijska enota in delo v splošno korist

Če svetovalec ugotovi, da oseba kljub opozorilom še vedno ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko vodja probacijske enote predlaga spremembo sankcije.

Organ, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge, po prejemu obvestila o neizpolnjevanju obveznost, lahko prekliče izrečeno sankcijo in na novo odloči. Ob neizpolnjevanju nalog v okviru dela v splošno korist sodišče s sklepom odloči, da se izrečena kazen zapora izvrši v obsegu neopravljenega dela.

Kdo so lahko izvajalci dela v splošno korist oz. družbeno koristnega dela

Izvajalec sankcij, kjer oseba opravlja delo v splošno korist, je lahko vsaka pravna oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja humanitarne ali komunalne dejavnosti, dejavnosti s področja varstva narave ali druge dejavnosti v javnem interesu, če teh dejavnosti ne izvaja izključno zaradi pridobivanja dobička. Dogovor o opravljanju dela v splošno korist sklenejo oseba, izvajalec sankcije in probacijska enota.

Stroški izvajanja dela v splošno korist oz. družbeno koristnega dela

Stroški zavarovanja za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, zdravstvenega pregleda in usposabljanja za varno opravljanje dela se krijejo iz proračuna.

Stroške prevoza in malice krije oseba, razen če je bila na dan sklenitve dogovora iz prejšnjega odstavka upravičenka do socialnovarstvenih prejemkov. Drugi morebitni stroški, povezani z zagotavljanjem varnega in zdravega dela, gredo v breme izvajalske organizacije.

Odložitev izvrševanja dela v splošno korist

Oseba, lahko iz opravičljivih razlogov v treh dneh od pravnomočnosti sodbe, sklepa predlaga sodišču odložitev izvrševanja dela v splošno koris, če so podani posebej opravičljivi razlogi. Opravičljivi razlogi so, če oseba ni zmožna opravljati dela v splošno korist zaradi hude bolezni ali bolnišničnega zdravljenja in traja dokler traja bolnišnično zdravljenje oziroma huda bolezen, ali če ji je potrebna odložitev, da dokonča program zdravljenja odvisnosti, v katerega je vključena in bi njegova prekinitev ogrozila uspešno dokončanje programa. V tem primeru se lahko odloži za največ dve leti. Za postopek odložitve izvrševanja dela v splošno korist se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.

Preberite si tudi:

Opomin pred davčno izvršbo – FURS – Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB4) ureja davčne izvršbe, kot tudi izvršbe po izvršilnih naslovih, ki izhajajo iz obveznosti drugih javnih ustanov, kot so policija, inšpekcija, občine, upravne enote…

Nadzor nad delom

Probacijo izvaja Uprava Republike Slovenije za probacijo, ki je organ v sestavi ministrstva. Upravo sestavljajo centralna enota in probacijske enote. Nadzorstvo nad zakonitim delom uprave opravlja ministrstvo, ki se lahko seznani pri osebah o ravnanju z njimi ter izvajanju njihovih pravic, tudi brez navzočnosti delavcev uprave. Če ministrstvo pri nadzorstvu ugotovi, da so kršene pravice oseb, ukrene vse potrebno za zagotovitev njihovih pravic.

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj