Prekršek v času preizkusne dobe, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Prekršek v času preizkusne dobe, še je rešitev!

Ste storili prekršek v času preizkusne dobe v postopku, ki se začne z prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja? Še obstaja možnost, da obdržite vozniško dovoljenje, vendar je uspeh odvisen predvsem od okoliščin in teže samega prekrška, od vaše osebnosti in vašega življenja. Predvsem pa je odvisen od kvalitetno napisane pritožbe, oz. že od kvalitetno pripravljenega zagovora pri sodniku.

Kaj je hujši prekršek?

Verjetno ste že vsi slišali oziroma ste jo občutili na svoji lastni koži, t.j. preizkusna doba, v kateri voznik ne sme storiti hujšega prekrška. Naj spomnimo še kaj je hujši prekršek? To je vsak prekršek, ki ima za stransko sankcijo 3 kazenske točke. Za poznavalce prekrškovnega prava je to na hitro rečeno 90% kazni, ki jih pozna Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je vsak prekršek “hujši prekršek”.

Sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja

Postopek o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja se začne, ko voznik doseže ali preseže 18 kazenskih točk. Takrat od sodišča prejme sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, kjer pa morajo voznika opozoriti o možnosti odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter o vseh pogojih in obveznostih, ki jih morajo izpolniti.

Sklep o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Potem ko ste prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja in ko ste pravočasno vložili Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ste prejeli sklep s katerim je sodišče vašemu predlogu ugodilo. V tem sklepu je pisalo, da se morate udeležiti rehabilitacijskega programa ali varne vožnje, ter vam prisodilo od 6 mesecev do dveh let preizkusne dobe, v kateri ne smete narediti hujšega prekrška in morate opraviti rehabilitacijski program ali varno vožnjo. Če tega niste ubogali ste prejeli sklep o preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, takrat pa je ponavadi že vsega konec.

Prekršek v času preizkusne dobe

Prvi nasvet, ki ga boste prejeli, je da raje pazite na cesti, vozite se raje 10 km/h počasneje, kot bi se lahko, ne nanašajte se na srečo na cesti, saj je največji sovražnik sreče na cesti policaj, ki vas bo oglobil, za posledico pa boste ostali tudi brez vozniškega dovoljenja.

Če pa se vseeno zgodi, da ste naredili manjši prekršek v času preizkusne dobe, pa so nam (www.zacasniodvzem.si) zaupali, da je sicer možno obdržati vozniško dovoljenje, vendar je to zelo odvisno od tega kakšen prekršek ste naredili, v kakšnih okoliščinah ste prekršek naredili, od vašega obnašanja po storjenem prekršku, ter od vaše osebnosti in aktivnosti v življenju.

V takšnem primeru se morate pritožiti takoj na sam plačilni nalog, ki ste ga prejeli v času preizkusne dobe v roku 8 dni od prejema. Samo takrat je namreč mogoče sodnico prositi za omilitev kazni na podlagi katere boste lahko obdržali vozniško dovoljenje.

Omilitev kazni in pogoji zanjo

Kršiteljeva nekaznovanost, priznanje storitve prekrška in obžalovanje za storjeni prekršek vožnje pod vplivom alkohola niso same po sebi takšne posebne olajševalne okoliščine, ki bi utemeljevale omilitev stranske sankcije kazenskih točk, temveč gre za olajševalne okoliščine, ki se upoštevajo pri splošni odmeri sankcij po 26. člena ZP-1, posebne olajševalne okoliščine pa morajo biti, praviloma različne od ostalih okoliščin, ki se upoštevajo pri splošni odmeri sankcij pri prekrških, ocenjujoč njihovo drugačno kvaliteto in obseg tudi v primerjavi z ostalimi v dokaznem postopku ugotovljenimi okoliščinami, ki vplivajo na odmero sankcij.

Skratka iz te sodne prakse Višjega sodišča v Mariboru je mogoče razbrati, da v kolikor obstajajo posebne olajševalne okoliščine, ki jih je potrebno iskati in obravnavati pri vsakem primeru posebej, saj praviloma pri kršiteljih niso podobne in so specifične za vsak dogodek posebej.

Okoliščine posebno lahkega prekrška

Okoliščine, ki delajo prekršek posebno lahek, so lahko objektivne ali subjektivne, torej lahko izhajajo iz dogajanj in stanj, na katere storilec nima vpliva, ali pa iz njegove osebne situacije, pri čemer teh okoliščin ni mogoče pojasnjevati z dejstvom, da je prekršek posebno lahke narave zato, ker ni povzročil škodljivih posledic. Odsotnost škodljivih posledic je namreč poseben pogoj, ki mora biti kumulativno izpolnjen poleg storitve prekrška v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Pri tem pa za uporabo oportunitetnega načela ne zadostuje ocena sodišča, da je izvršeni prekršek neznatnega pomena, ampak mora biti izpolnjen nadaljnji pogoj, da posebne okoliščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine kažejo, da postopek v konkretnem primeru ne bi bil smotrn.

Primer posebnih olajševalnih okoliščin

Prekršek v času preizkusne dobe, še je rešitev!
Za takšno parkiranje ni opravičila!

Višje sodišče v Kopru je po pregledu in presoji zadeve, ki jo je opravilo v okviru pritožbenih navedb in po uradni dolžnosti, ugotovilo, da sme sodišče storilcu sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila odpustiti, če posledice dejanja, prejšnje življenje storilca, njegove osebne razmere, njegovo obnašanje po storjenem prekršku in druge posebne olajševalne okoliščine to utemeljujejo. Iz obrazložitve izpodbijane sodbe je razvidno, da je bil kršitelj v času storitve prekrška v hudi osebni stiski saj je bil v skrbeh za svojo ženo, ki je odšla od doma in za katero je mislil, da je njeno življenje ogroženo, ker bo ponovno poskusila napraviti samomor, saj je bila že pred novim letom hospitalizirana zaradi poskusa suicida s tabletami. Iz sodbe tudi izhaja, da obdolženi ni kršitelj cestnoprometnih predpisov, saj doslej ni bil kaznovan v drugem postopku o prekršku. Glede na to, da je bila obdolžencu hitrost izmerjena znotraj območja, ki označuje naselje, vendar na regionalni cesti, ob čemer tudi prekrškovni organ ne navaja nobene okoliščine v zvezi z obravnavanim prekrškom, ki bi kazala na povzročitev konkretne nevarnosti za nastanek hude posledice, so po presoji sodišča v obravnavanem primeru podane takšne posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo odpustitev stranske sankcije prepovedi vožnje motornega vozila, kljub sicer visoko prekoračeni dovoljeni hitrosti.

Splošna pravila za odmero sankcije

Kršitelju se odmeri sankcijo v mejah, ki so določene s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo prekrška in storilčevo malomarnost ali naklep. Pri tem se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo sankcija manjša ali večja (olajševalne in obteževalne okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve odgovornosti za prekršek, nagibe, iz katerih je prekršek storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane dobrine, okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, prejšnje življenje storilca, njegove osebne razmere, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, zlasti, ali je poravnal škodo.

Pri odmeri globe se upošteva tudi storilčevo premoženjsko stanje, višino njegove plače, njegove druge dohodke, njegovo premoženje in njegove družinske obveznosti. Sankcije, izrečene za prej storjeni prekršek, ni mogoče šteti za obteževalno okoliščino, če je od pravnomočnosti prekrška do storitve novega prekrška preteklo več kot 3 leta.

Sodišče sme storilcu odmeriti sankcijo pod mejo, ki je predpisana, če tako določa zakon ali če ugotovi, da so podane posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek milejše sankcije. Pri tem sme izreči globo do najnižje mere iz 17. člena tega Zakona o prekrških.

Prekršek v času preizkusne dobe, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (viri):

  • VSL sodba PRp 136/2013, Sodba IV Ips 22/2009, VSM sodba PRp 64/2007, VSK sodba PRp 60/2012

Napišite svoje mnenje